دین وزندگی تایباد

دین وزندگی تایباد
اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم
قالب وبلاگ

سوالات امتحان پايان سال درس دين و زندگي (3)     تار يخ :                                               بارم 1) جوانان هوشيار هدف زندگي را چگونه معني مي كنند ؟ 5/0 2) چرا نياز به كشف راه درست زندگي جامع ديگر نيازهاي بنيادين انسان است ؟ 5/0 3) خداوند خالقي حكيم است يعني چه ؟ 25/0 4) خداوند چگونه حجت را بر انسان ها تمام كرده است ؟ 25/0 5)حضرت موسي (ع) به امر خداوند به چه قصدي به نزد فرعون رفت ؟ 5/0 6) اصطلاحات زير را تعريف كنيد : الف) ويژگي فطري ب) عصمت پيامبران ج) قاعدة لاضرر و لا ضرار في الاسلام د) تحريف كتاب آسماني 1 7) جاهاي خالي را با كلمات و عبارات مناسب و صحيح پر كنيد. الف) معجزة اصلي پيامبر خاتم (ص) براي اثبات نبوّتش ……………… است ب) فصاحت و بلاغت از نشانه هاي …………….. اعجاز قرآن كريم است ج) جامعيت و همه جانبه بودن قرآن از نشانه هاي …………….. اعجاز قرآن كريم است 1 8) جلو عبارت هاي صحيح حرف (ص) و جلو عبارت هاي نادرست حرف (غ) بگذاريد. الف) اولين و برترين كاتب و حافظ قرآن كريم حضرت علي (ع) است. ( ) ب) اولين و بزرگترين معلم قرآن كريم حضرت علي (ع) است .( ) ج) ولايت ظاهري همان ولايت معنوي و سرپرستي جامعه براي اجراي قوانين الهي است . ( ) د) يك انسان عادل حتي ناآشنا با قوانين اسلامي مي تواند رهبر جامعه اسلامي باشد .( ) ه) ولايت معنوي بالاترين و برترين مقام پيامبر (ص) است كه ايفاد آن بر افراد معمولي آشكار نيست . ( ) 25/۰ 9) كدام گزينه صحيح نيست : الف) حضرت فاطمة زهرا (س) جز اهل بيت است . ب) حضرت فاطمة زهرا (س) عهده دار امامت است . ج) حضرت فاطمة زهرا (س) داراي علم و عصمت كامل است . د) پيروي از كلام و رفتار حضرت زهرا (س) بر همه ی مسلمانان واجب است. 25/0 10) در حديث شريف ثقلين كدام گزينه ها نيامده است ؟ الف) قرآن و عترت در كنار حوض كوثر بر علي (ع) وارد مي شوند. ب) قرآن و اهل بيت پيامبر اكرم اسلام (ص) همواره با هم هستند. ج) وجود قرآن هميشگي است و اهل بيت معصوم پيامبر نيز هميشه هستند. د) متمسكين به قرآن كريم و اهل بيت پيامبر اكرم (ص) گمراه نمي شوند. 25/0 باسمه تعالي سوالات امتحان پايان سال درس دين و زندگي (3)                                          تاريخ :                                                       بارم 11) كدام گزينه نادرست است ؟ هر مسلماني در هر عصر و زماني بايد فرمانبردار ……………. باشد. الف) ولي امر ب) خداوند متعال ج) پيامبر اكرم (ص) د) رهبر جامعه 25/0 12) كدام وظيفه در قلمرو امامت ائمه (ع) نيست ؟ الف) مرجعيت علمي ب) ولايت معنوي ج) دريافت و ابلاغ وحي د) ولايت و رهبري جامعه 25/0 13) شروط اصلي پيمان ازدواج (عقد) را بيان كنيد. 1 14) چهارراه از راههاي شناخت همسر آينده در فرهنگ اسلامي را بيان كنيد. 1 15) از زمينه هاي طبيعي تشكيل خانواده تسهيل در رشد معنوي و اخلاقي را شرح دهيد. 1 16) امام علي (ع) در بحث كرامت نفس مردم دنيا را به دو دسته تقسيم مي كند. آنها را شرح دهيد. 5/0 17) چرا در آية 8 سورة منافقون ، قرآن كريم عزت را پس از نسبت دادن آن به خداوند و پيامبرش به مومنين نسبت مي دهد ؟ 5/0 18) در آيات و روايات دين مقدس اسلام رهبر جامعة اسلامي بايد داراي چهار شرط باشد. آنها را بنويسيد. 1 19) راههاي شناخت فقيه واجد الشرايط براي پيروي از او بيان كنيد. 75/0 20) رهبري و امامت حضرت مهيد (عج) در عصر غيبت چگونه انجام مي شود ؟ 1 21) ترجمه كنيد. الف) يعبدونني لا يشركون بي شيئا – هو الذي ارسل رسوله بالهدي ب) فاتقوالله و اطيعون– قل لااسالكم عليه اجرا الا الموده في القربي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه – و سيجزي الله الشاكرين ان كنتم مؤمنين. 3    باسمه تعالي نام : نام خانوادگي :  درس دين و زندگي(3) تعداد سوال : 15                                          زمان : 75 دقيقه                                              تاريخ : بارم 1) چرا دستاوردهاي علمي انسان نمي توانند پاسخگوي نيازهاي بنيادين او باشند ؟ 1 2) امام كاظم به شاگردش هشام بن حكم فرمود : خداوند دو حجت بر مردم دارد. آن دو كدامند ؟ 1 3) محورهاي اصلي برنامة پيامبران كدامند ؟ به چهار مورد اشاره كنيد. 1 4) يكي از جنبه هاي اعجاز قرآن نشانه هاي لفظي و ظاهري آن است. توضيح دهيد. 1 5) رسالت و پيامبري چه قلمروهايي را در برمي گيرد ؟ 1 6) از حديث ثقلين چه پيامهايي دريافت مي كنيد ؟ 1 7) چه مسائلي زمينه را براي ورود جعل و تحريف به احاديث پيامبر اكرم (ص) آماده كرد ؟ 1 8) يكي از اصولي كه ائمه در برقراري عدل از آن تبعيت مي كردند انتخاب شيوه هاي درست مبارزه بود. توضيح دهيد. 1 9) تفاوت انتظار مثبت و انتظار منفي در چيست ؟ 1 10) در دورة غيبت چه مسئوليتهايي بر عهدة منتظران قرار دارد ؟ به سه مورد اشاره كرده و يكي را توضيح دهيد. 1 11) ولايت معنوي امام در عصر غيبت كبري را شرح دهيد. 1 12) بنابر آيات و روايات رهبر جامعة اسلامي چه شرايطي بايد داشته باشد ؟ 1 13) راه و روش اصلي كسب عزت و كرامت چيست ؟ 1 14) در خانواده چه نقش هايي بر عهدة زن مي باشد. به آنها اشاره كرده و يك مورد را توضيح دهيد. 1 15) آيات زير را ترجمه كنيد. الف) و وصينا الانسان بوالديه احسانا ب) وجعل بينكم موده و رحمه ج) عليه توكلت و اليه متاب د) هدي و موعظه للمتقين 2   باسمه تعالي دين وزندگی (3) سوالات تستي را پاسخ دهيد . هر سوال 25/0 تاريخ : بارم 1) كدام نياز جامع همة نيازهاي انسان است ؟ الف) داشتن هدف ب) چگونه زيستن ج) عدالت اجتماعي د) امنيت خاطر 25/0 2) كدام ويژگي سبب شده است كه حركت انسان به سوي هدف اختياري باشد ؟ الف) تفكر و تعلق ب) علم و دانش ج) عقل و اختيار د) استعداد دروني 25/0 3) اولين و بزرگترين معلم قرآن چه كسي بود ؟ الف) رسول خدا (ص) ب) حضرت علي (ع) ج) جبرئيل امين د) حضرت فاطمه (ع) 25/0 4) كتاب غرر الحكم و دررالكلم از كيست ؟ الف) امام صادق (ع) ب) امام سجاد (ع) ج) امام علي (ع) د) امام باقر (ع) 25/0 5) كدام بخش از رهبري امام در ظهور و غيبت يكسان است ؟ الف) ولايت ظاهري ب) ولايت معنوي ج) ولايت ارشادي د) ولايت تشريعي 25/0 6) كدام يك از منابع فقه محسوب نمي شود ؟ الف) اجتهاد ب) كتاب ج) سنت د) عقل 25/0 7) تمايلات عالي را ………………… و تمايلات داني را ………………… ناميده اند. الف) خود حقيقي – خود غير حقيقي ب) خود عالي – خود داني ج) فطرت الهي – نفس اماره د) نفس مطمئنه – نفس اماره 25/0 8) عالي ترين زمينه براي تشكيل خانواده كدام مورد است ؟ الف) تسهيل در رشد اخلاقي و معنوي ب) نياز به آرامش و انس روحي با همسر ج) نياز جنسي د) رشد و پرورش فرزندان 25/0 9) عقد زوجيت بدون رضايت زن يا مرد چه حكمي دارد ؟ الف) جايز نيست ب) حرام است ج) كراهت دارد د) باطل است 25/0 10) طبق سخن اميرالمومنين (ع) جهاد زن ………….. الف) اطاعت از همسرش است ب) تدبير امور خانه ج) ايفاي نقش مادري د) آراستگي براي شوهرش است 25/0    باسمه تعالي سوالات تشريحي و كوتاه را پاسخ دهيد . هر سوال 25/0 دين وزندگی (3)تاريخ :                                                               بارم 1) توانايي دستگاه تفكر انسان در پاسخ به سوالات اساسي بنيادين را ارزيابي كنيد ؟ 5/0 2) جايگاه عقل در بخت نبوت را بنويسيد. 5/0 3) دلايل ضرورت عصمت انبياء را بنويسيد. 75/0 4) تحدّي يعني چه ؟ آيا تحدّي پيامبر اكرم فقط مربوط به زمان خودش بود ؟ 75/0 5) ضرورت پذيرش ولايت الهي و دوري از حكومت طاغوت را توضيح دهيد. 75/0 6) بالاترين و برترين مقام پيامبر خدا (ص) چيست ؟ 25/0 7) آية ولايت را نوشته و ترجمه نماييد. 5/0 8) چرا امام بايد از طرف خدا معين شود ؟ 5/0 9) چرا نياز به امام پس از پيامبر بيشتر مي شود ؟ 5/0 10) آيا آثارر سوء ممنوعيت نوشتن احاديث براي پيروان ائمه (ع) هم پيش آمد ؟ چرا ؟ 75/0 11) معيار برتري در حكومت رسول خدا (ص) چه بود ؟ 5/0 12) مسئوليت هاي سه گانه مقام امامت كدامند ؟ 75/0 13) سبب اصلي محروميت مردم از وجود حضرت حجت (عج) كدام است ؟ 5/0 14) چه چيزهايي براي ظهور امام عصر (عج) لازم است ؟ 75/0 15) نتيجة نهايي مبارزه حق و باطل چيست ؟ 75/0 16) پيامبر اكرم (ص) در مورد محبث به امام عصر (عج) چه فرموده است ؟ 25/0 17) ضرورت حكومت اسلامي در غيبت كبري را بيان كنيد. 1 18) اگر رهبري جامعه و مرجعيت علمي يكي نباشد ، آيا مشكلي پيش مي آيد ؟ 75/0 19) كرامت نفس به چه معني است ؟ 5/0 20) نقش خانواده در بهداشت رواني و تربيتي انسان را بنويسيد. 1 21) لازمة انتخاب شايسته همسر چيست و چه خطري آن را تهديد مي كند ؟ 5/0 22) نقش مادر را در تربيت فرزندان بيان كنيد. 5/0    باسمه تعالي نمونه سوالات درس دين و زندگي(3) – سال سوم متوسطه                                                                                        بارم 1) روابط عادلانة اجتماعي فراهم كنندة چه زمينه اي است ؟ 2 2) خداوند دو حجت بر مردم دارد. آن دو كدامند ؟ 5/0 3) در نظام آفرينش مقصد انسان كدام است ؟ 5/0 4) چهار محور از محورهاي اصلي برنامه ( دين ) بيان كنيد. 1 5) تناسب معجزه پيامبران با زمان را توضيح دهيد. 1 6) معني ولايت چيست ؟ ولي چه كسي است ؟ 1 7) آية زير را كامل نماييد : انما يريد ا………………..ليذهب عنكم …………… 1 8) چرا قرآن كريم مردم را به مطالعه سرگذشت ملت ها دعوت كرده است ؟ 1 9) دو مورد از مسئوليت هاي مقام امامت را ذكر كنيد. 1 10) رهبري و امامت حضرن مهدي (عج) در عصر غيبت چگونه انجام مي شود ؟ 1 11) به اعتقاد بسياري از جامعه شناسان پويايي جامعه شيعه در طول تاريح به دو عامل وابسته بوده.آن دو كدامند؟ 1 12) چه فقيهي شايسته پيروي است ؟ ويژگي هاي او را نام ببريد. 1 13) رابطه رهبر با مردم چگونه بايد باشد ؟ 1 14) آيا انسان صاحب كرامت نفس به پيمان شكني دست مي زند ؟ توضيح دهيد. 1 15) چرا مي گوييم خانواده يك نهاد طبيعي و متفاوت با ساير نهادهاي اجتماعي است ؟ 1 16) دو معيار ازمعيارهاي همسر شايسته را ذكر كنيد. 1 17) در اسلام تامين هزينة زندگي بر عهدة چه كسي است ؟ توضيح دهيد. 1 جمع 16 نمره     باسمه تعالي سوالات درس دين و زندگي (3)                                                                                                                             بارم 1) آيات زير را ترجمه كنيد :   الف) ربنا الذي اعظي كل شيء خلقه ثم هدي 75/0 ب) و من يعض الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبينا 75/0 ج) هذا بيان للناس و هدي و موعظة للمتقين 75/0 د) وقضي ربك الاتعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا 75/0 2) جملات زير را با عبارات مناسب تكميل كنيد.   الف) اگر در موضوعي اطلاعات صحيح ولي ناقص در اختيار عقل قرار بگيرد حكم عقل …………….. مي باشد 5/0 ب) از نظر امام كاظم (ع) حجت آشكار ……………….. و حجت نهان …………………. است 5/0 ج) معجزه ها فقط براي اثبات …………………. به كار مي رفت. 5/0 د) اولين كاتب وحي …………………. بود. 5/0 ه) به فرمودة رسول اكرم(ص) پيروي از ……………… و ………. براي هميشه مسلمانان را از گمراهي حفظ ميكند 5/0 و) محتوي كتاب غررالحكم و دررالكلم شامل ……………………. است 5/0 ز) برترين اعمال عصر غيبت …………………. است. 5/0 ح) در عصر غيبت مرجعيت در شكل …………………….. ادامه مي يابد. 5/0 ط) يكي از راههاي ماندگاري بر پيمان ………………………. است. 5/0 ي) ارج و منزلت زن و مرد به ………………….. بستگي دارد. 5/0 3) به سوالات زير پاسخ دهيد.   - ( هدايت يك اصل عام است) يعني چه ؟ 1 - دلائل آمدن پيامبران متعدد را فقط نام ببريد. 75/0 - از جنبه هاي اعجاز قرآن جامعيت و همه جانبه بودن را توضيح دهيد. 5/1 - آية شريفة زير را ترجمه كرده و بنويسيد در ارتباط با كدام قلمرو رسالت رسول خدا (ص) مي باشد. “ الا ان اولياء الله لاخوف عليهم و لا هم يحزنون “ 1 - حديث غدير را با ترجمة آن بنويسيد. 1 - پس از رحلت پيامبر (ص) چه مسائل و مشكلاتي در زمينة نوشتن احاديث پيش آمد ؟ 1 - منظور از “ ولايت معنوي “ چيست ؟ 1 - براي ظهور امام عصر (عج) چه شرايطي لازم است ؟ نام ببريد. 75/0 - تعبير امام كاظم (ع) از فقها چيست ؟ 5/0 - آيا همة مردم بايد از يك مرجع پيروي كنند ؟ چرا ؟ توضيح دهيد. 1 - چه رابطه اي ميان تشكيل خانواده و مسئوليت پذيري وجود دارد ؟ 5/1 - اهداف اصلي ما از زندگي مشترك و تشكيل خانواده چيست ؟ 1      باسمه تعالي منطقة سرحه نام : نام خانوادگي : درس دين و زندگي (3) زمان : 80 دقيقه تاريخ : بارم 1- در سوالات زير گزينة صحيح را انتخاب كنيد. الف) كداميك جزء نشانه هاي محتوايي و معنايي نيست ؟ الف )انسجام و وحدت دروني در عين نزول تدريجي ب) امي بودن رسول خدا (ص) د)تاثير ناپذيري و تبعيت نكردن از فرهنگ و عقايد زمانه ج) تازگي و شادابي دائمي 25/0 2- بخش اصلي رهبري امام دوازدهم (عج) مربوط به است . الف) غيبت كبري ب) هدايت باطني ج) ولايت معنوي د) ب و ج 25/0 1- از نظر امام كاظم (ع) دژهاي محكم اسلام چه كساني هستند ؟ الف) ائمه (ع) ب) پيامبران ج) فقيهان د) عالمان 25/0 2- در عبارات زير نام كتب و نويسندة موردنظر را بيابيد. الاستبصار امام سجاد (ع) من لا يحضره الفقيه كليني صحيفة سجاديه شيخ طوسي كافي شيخ صدوق 1 3- آية زير را تكميل و ترجمه نماييد. انما يريد الله ليذهب ………………………….. اهل بيت و ……………………………… ترجمه : 1 4- تفقّه چيست و فقيه كيست ؟ 5/0 5- براي رسيدن به پاسخ هاي درست به نيازهاي بنيادين بايد به چه نكاتي توجه نمود ؟ 5/1 6- حوزه هاي عصمت پيامبران را نام برده و توضيح دهيد. 75/0 7- ضرورت پذيرش ولايت الهي را به عنوان يكي از دلايل اهميت اصل ولايت توضيح دهيد. 1 10- نگهداري حديث از طريق حافظه چه مشكلاتي را به دنبال داشت ( دو مورد) 1 11- چرا علت غيبت امام دوازدهم ( عج) خود مردم هستند‌؟ 1 12- اعتقاد اديان مسيح و زرتشت را در مورد موعود منجي بيان كنيد. 1 13- مردم سالاري ديني را توضيح دهيد. 1 14- شروط اصلي پيمان ازدواج را نام ببريد .( 4 مورد) 1 15- از راههاي تحقيق در مورد همسر دو مورد را بيان كنيد. 5/0 16- عبارات زير را ترجمه كنيد : الف) فاتو بسوره من مثله و ادعوا شهداءكم ب) و يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ج) و سيجزي الله الشاكرين د) قل لا اسالكم عليه اجرا ه) ان الارض يرثها عبادي الصالحون 4 جمع 16       باسمه تعالي سال سوم آموزش متوسطه نام : نام خانوادگي : درس دين و زندگي (3) زمان : 90 دقيقه تاريخ : بارم 1- توضيح دهيد چرا كشف راه درست زندگي جامع ترين نيازهاست. 1 2- براي اين كه عقل بتواند دربارة مسئله اي حكم قطعي و يقيني بدهد ، به …………….. و ……………. است. 5/0 3- خداي جهان ، خالقي حكيم است .يعني ………………….. 5/0 4-آية زير را ترجمه كنيد. و من يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب. 5/0 5- علت آمدن پيامبران متعدد را بنويسيد. 75/0 6- ويژگي هاي دين اسلام را نام ببريد. 1 7- انسجام و وحدت دروني در عين نزول تدريجي را شرح دهيد. 1 8- يكي از قلمروهاي رسالت پيامبر خدا (ص) تعليم و تبيين تعاليم دين است. شرح دهيد. 1 9- آية ولايت را با ترجمه بنويسيد. 1 10- مفاد حديث غدير را بيان كنيد. 5/1 11- چه مسائلي زمينه را براي ظهور شخصيت ها و الگوهاي غيرقابل اعتماد فراهم كرد؟ 1 12- حفظ سخنان و سيرة پيامبر (ص) را كه يكي از اقدامات معصومين بود را توضيح دهيد. 1 13- رهبري و امامت حضرت مهدي (عج) در عصر غيبت چگونه انجام مي شد ؟ 25/1 14- آية زير را ترجمه كنيد. ان الارض يرثها عبادی الصالحون 25/0 15- به مهم ترين مسئوليت هاي منتظران اشاره كنيد .( سه مورد) 75/0 16- شرايط مرجع چيست ؟ و به چه كسي فقيه مي گويند ؟ 25/1 17- ميان انتخاب ولي فقيه و مرجع چه تفاوتي وجود دارد ؟ 1 18- كرامت نفس به معناي چيست و راه پرورش كرامت نفس ر توضيح دهيد. 1 19- آية زير را ترجمه نماييد والله جعل لكم من انفسكم ازوجا و جعل لكم من ازواجكم 75/0 20- چرا اسلام اجازة پدر را در ازدواج دختر ضروري مي داند؟ 5/0 21- مهم ترين وظيفة پدر و مادر براي رشد و تعالي خانواده چيست ؟ 1 22- آية زير را ترجمه كنيد و پيام آنرا بنويسيد. فاتوا بسوره من مثله و ادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين 5/1 جمع نمره 20 نمره     باسمه تعالي نمونه سوال16 نمره اي درس دين و زندگي (3) زمان : 75 دقيقه                                                                                                                                                                                                                    بارم 1) ترجمه كنيد :   الف) و كان ا.. بكل شيءعليما 5/0 ب) و يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا 75/0 ج) من عمل صالحاً من ذكرا و انثي و هو مومن 75/0 2) نتيجة زياده طلبي و فزون خواهي افراد چيست ؟ الف) قلبها از يكديگر فاصله مي گيرند ً ب) به حقوق مردم تجاوز مي شود ً ج) نابرابري اجتماعي پديد مي آيد ً د) هر سه مورد ً 5/0 3) آيات 42 و 43 سورة يونس در خصوص رابطة حجت ظاهر و باطن چه پيام هايي دارد ؟ 75/0 4) قرآن كريم از مخالفان مي خواهد اگر درالهي بودن اين كتاب شك دارند يك سوره مثل آن بياورند. اين دعوت به مبارزه را چه مي نامند ؟ 5/0 5) منظور از تقدم روح و حقيقت تعاليم ديني بر شكل و ظاهر چيست ؟ 75/0 6) فرهنگ مردم حجاز آميخته اي از عقايد نادرست و آداب و رسوم ……….. و …………… بود 5/0 7) آية تطهير را نوشته و ترجمه نماييد. 1 8) منظور از ولايت معنوي رسول اكرم (ص) چيست ؟ 1 9) چه مسائلي زمينه را براي ورود جعل و تحريف احاديث رسول اكرم (ص) آماده كرد؟ 1 10) نويسندگان اين كتب را مشخص كنيد : الف) نهج البلاغه ب) من لا يحضره الفقيه ج) كافي د) التهديب و الاستبصار 1 11) ياران راستين امام زمان (عج) چه كساني هستند ؟ 1 12) در دورة غيبت چه مسئوليت هايي بر عهدة منتظران قرار دارد؟ ( چهار مورد) 1 13) شرايط مرجع و فقيه را بيان كنيد. 75/0 14) مردم سالاري ديني به چه معناست ؟ آيا اين اصطلاح مربوط به عصر غيبت است يا حكومت پيامبر و امام را هم مي توان مردم سالاري ديني ناميد ؟ توضيح دهيد. 25/1 15) راه و روش كسب عزت و كرامت بازگشت ………………… و قبول ……………. 1 16) مهم ترين معيارهاي انتخاب همسر شايسته را نام ببريد. ( ذكر 4 مورد) 1 17) يكي از نقش هاي پدر و مادر در خانواده را بيان كرده و توضيح دهيد. 1 جمع 16 نمره    باسمه تعالي سوالات درس دين و زندگي(3) سوم دبيرستان تا                                                                                                                                                          ريخ : بارم 1 )كداميك از نيازهاي زير جامع نيازهاي اساسي انسان است ؟ الف) نياز به تعالي و رشد بالندگي ب) نياز به زندگي در جامعه اي عدالت جو ج) كشف راه درست زندگي د) درك هدف زندگي 25/0 2) امام كاظم (ع) به هشام بن حكم فرمود : خداوند دو حجت دارد : حجتي آشكار و حجتي ……….. حجت آشكار رسولان و ………….. و …………… و حجت نهان ، همان ……………….. انسان هاست 1 3)كداميك از آيات زير بيانگر اين است كه دين واحد است : الف) ان الذين عندا.. الاسلام ب) قل بل مله ابراهيم حنيفا ج) شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا د) قالواكونوا هودا او نصاري تهتدوا 25/0 4) علل تعدد پيامبران چست ؟ الف) پايين بودن سطح درك انسان اوليه ب) از بين رفتن تعليمات پيامبر قبل يا تحريف ج) استمرار دعوت و ترويج پيوستة آن د) همة موارد 25/0 5) تحدّي يعني چه ؟ 5/0 6) جنبه هاي اعجاز قرآن كريم كدام است ؟ الف) نشانه هاي لفظي و ظاهري ب) نشانه هاي محتوايي و معنايي ج) امي بودن رسول خدا (ص) د) همة موارد 5/0 7) قلمرو رسالت پيامبر اسلام (ص) كدام است ؟ الف) دريافت وحي و رساندن آن به مردم ب) تعليم و تبيين تعاليم دين ج) ولايت ظاهري و ولايت معنوي د) همة موارد 25/0 8) كداميك از آيات زير آية ولايت ناميده شده است ؟ الف) انما يريد ا.. ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ب) يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك ج) انما وليكم الله و رسوله والذين آمنو الذين يقيمون الصلوه 25/0 9) ترجمه حديث ثقلين را بنويسيد. 1 10) ترجمة حديث غدير را بنويسيد. 5/0 11) ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اكرم (ص) چه اشكالاتي داشت ؟ ( دو مورد )   12) پس از رحلت رسول اكرم (ص) چه مشكلات فرهنگي و اجتماعي بوجود آمد ؟ ( 4 مورد نام ببريد) 1 13) خداوند رحمان در آية شريفه« قل لااسالكم عليه اجرا الا الموده في القربي» به پيامبر خود فرمان مي دهد كه چه چيزي را پاداش رسالت خود معرفي كند ؟ 5/0 14) اقدامات ائمه اطهار (ع) مربوط به مرجعيت علمي كدام است ؟ الف) تعليم و تفسير قرآن كريم و تربيت شخصيت هاي اسلامي ب) پاسخ به مسايل جديد و نيازهاي نو ج) حفظ سخنان و سيرة پيامبر (ص) د) همة موارد 25/0 باسمه تعالي سوالات درس دين و زندگي (3)سوم دبيرستان: بارم 15) ائمة اطهار (ع) برای برقراری حکومت عدل چه اقداماتی انجام دادند. الف) عدم تاييد حاكمان و آگاهي بخشي به مردم ب) معرفي خود به عنوان امام برحق ج) انتخاب شيوه هاي درست مبارزه د) همة موارد 25/0 16) تقيّه يعني چه ؟ اين شيوة مبارزه ائمه اطهار (ع) چه كمكي به آنان مي كرد ؟ 5/0 17) امام علي (ع) فرمايد : زمين از حجت خدا (امام) خالي نمي ماند. اما خداوند ، به علت ستمگري انسان ها و
………….... آنان را از وجود ………………. بي بهره مي سازد. 5/0 18) امام صادق (ع) در توصيف ياران امام عصر (عج) مي فرمايد : ياران مهدي (عج) مردماني ……………. ، سرشار از ……….. به خدا و …………. از صخره ها هستند، اگر به كوهها روي آورند ، آنها را …………….. مي كنند. 1 19) انتظار مثبت يعني چه ؟ توضيح دهيد. 5/0 20) آية شريفة زير را ترجمه كنيد. و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون 1 21) پويايي جامعه شيعه به دو عامل وابسته است : 1- گذشته ی ………………. 2- آينده ی ………………. 5/0 22) از مسئوليت هاي منتظران حضرت مهدي (عج) مي توان تقويت …………….. و ايجاد آمادگي و تقويت معرفت و ………….. و پيروي از ……………… و دعا براي ظهور …………… را نام برد. 1 23) امام عصر (ع) در پاسخ اسحاق بن يعقوب درباره ی رويدادهاي جديد عصر غيبت سوال كرد چه مي فرمود؟ 5/0 24) ترجمة حديث مقابل را بنويسيد. فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه 5/0 25) يكي از تفاوتهاي نظام اسلامي با حكومت مردم سالاري (دموكراسي) را شرح دهيد. 5/0 26) مسئوليت اساسي افراد جامعه ، تلاش براي …………… و رشد و پيشرفت آن در همة ابعاد زندگي اجتماعي است. تشكيل حكومت اسلامي در عصر ………… به معناي ارائة يك الگو از حاكميت …………… است كه با الهام از تعاليم انبياء براي خوشبختي و سعادت دنيا و ………….. انسان ها تلاش مي كنند. 1 27) امام علي (ع) در وصف انسان هاي داراي كرامت نفس مي فرمايد : عظم الخالق في انفسهم ………… - ترجمة حديث را بنويسيد. 5/0 28) آية زير به چه زمينه اي در نزديك شدن مرد و زن اشاره مي كند ؟ و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسکنوا اليها …… الف) نياز جنسي ب) رشد و پرورش فرزندان ج) نياز به آرامش و انس روحي با همسر د) همة موارد 25/0 29) حديث مقابل از چه كسي است ؟ مرد مناسب همسري ، كسي است كه پاك دامن و بر تامين زندگي توانا باشد. الف) رسول خدا (ص) ب) حضرت امام سجاد (ع) ج) امام صادق (ع) د) امام علي (ع) 25/0 30 – راههاي شناخت همسر آينده كدام است ؟ الف) تحقيق دربارة خانوادة همسر ب) شناخت دوستان همسر و معاشران ج) تحقيق دربارة روحيات و خلقيات همسر در محيط د) همة موارد 25/0 31- نقش زن در خانواده كدام است ؟ الف) همسرداري ب) تدبيرامورخانه ج) مادري د) همة موارد 25/0 جمع 16    باسمه تعالي نام : نام خانوادگي : آزمون خرداد ماه دين و زندگي(3) زمان :                        تاريخ :                                                                                                                  بارم 1) ترجمه يا مفهوم روان عبارات قرآن را بنويسيد.   الف ان الدين عندا... الاسلام 5/0 ب) ان اجري الا علي رب العالمين 5/0 ج) ان الارض يرثها عبادي الصالحون 5/0 د) ولكن المنافقون لا يعلمون 5/0 ه) والله جعل لكم من انفسكم ازوجا 5/0 و) و وصينا الانسان بوالديه احسانا 5/0 2) جمله هاي زير را با عبارت يا كلمة مناسب كامل كنيد الف) انسان بدون تعقل و تفكر پيرامون حقايق دين ، تنها به …………….. دسترسي پيدا مي كند ب) انسان هاي حقيقت طلب وقتي با دعوت پيامبران مواجه مي شدند براي اثبات ارتباطشان با خدا از آنان ……… طلب مي كردند. ج) با عنايت به حديث جابر كه پيامبر(ص) فرمود : آنان جانشينان من و امامان بعد از من اند ، در قرآن با لفظ……………. معرفي شده اند. د) اني تارك فيكم الثقلين كتاب ا.. و ……………….. و ما ان تمسكتم بهما لن تضلو ابدا. 2 3- به سوالات زير كوتاه پاسخ دهيد.   اصل تقيّه به چه معناست ؟ 75/0 پيرامون تولد حضرت مهدي و نسل گذشته ايشان در كتاب هاي حديث چه تاكيدي شده است ؟ 5/0 خود عالي و اصيل يعني چه ؟ 5/0 آية« من عمل صالحا من ذكر او انثي و ……. فلنحيينه حياه طيبه» بيانگر چه پيامي است ؟ 5/0 نفقه در نظام اقتصادي اسلام چيست ؟ 75/0 4) صحيح ترين گزينه را با علامت * انتخاب كنيد. - اگر در موضوعي اطلاعات صحيح ولي ناقص در اختيار عقل قرار گيرد نتيجه و حكم عقل ……. الف) جامع نيست ب) صحيح است ج) قابل اجرا است د) گمراه كننده است 5/0 -كدام گزينه ويژگي فطري انسان نيست ؟ الف) اختيار – تعقل ب) خصلت هاي نژادي ج) خوبي ها و كمالات نامحدود د) تنفر از ظلم و تجاوز 5/0 - گفتار و رفتار پيامبر (ص) اولين و معتبرترين مرجع علمي براي فهم آيات الهي است. اشاره به كدام قلمرو رسالت دارد ؟ الف) ولايت ظاهري ب) ولايت معنوي ج) تعليم و تبيين تعاليم دين د) دريافت وحي و رساندن آن به مردم 5/0 -كدام مسئله زمينه را براي ورود جعل و تحريف به احاديث پيامبر اكرم (ص) آماده كرد ؟ الف) پيدايش مسائل جديد ب) ظهور الگوهاي غير قابل اعتماد ج) تبيين وحي توسط علماي اهل كتاب د) ممنوعيت نگارش احاديث 5/0 5) به سوالات تشريحي ذيل كامل پاسخ دهيد.   الف) آية« ان الله لا يغير ما بقوم حتي بغيروا ما بانفسهم» (آية 11 سورة رعد) علت اصلي غيبت امام عصر(عج) را تبيين كنيد. 5/1 ب) راه هاي شناخت فقيه واجدالشرايط را نام ببريد. (سه مورد) 5/1 ج) ميان انتخاب ولي فقيه و مرجع چه تفاوتي وجود دارد ؟ 5/1 د) سه مورد از راههاي شناخت همسر آينده چيست ؟ 5/1 جمع 16                                 باسمه تعالي نام : نام خانوادگي : درس دين و زندگي (3) زمان : 70 دقيقه      تاريخ :                                                                                                                                   بارم 1- ترجمة آيات زير را بنويسيد. الف) قولو ءامنا بالله و ما انزل الينا. ب) قل لااسالكم عليه اجرا الا الموده في القربي ج) و يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا 3 2- جملة صحيح را با (ص) و غلط را با (غ) مشخص كنيد. الف ) دستاوردهاي علمي انسان مي تواند پاسخگوي نيازهاي بنيادين او باشند. ( ) ب) گفتار و رفتار پيامبر (ص) اولين و معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات الهي است . ( ) ج) پيامبران ابلاغ كنندة پيام الهي هستند و بر مردم تسلط ندارند . ( ) د) به سبب وجود ويژگي هاي مشترك فطري در انسانها خداوند برنامه هاي كلي مختلفي در اختيار آنها قرار داده است .( ) 2 3- معجزة را چرا معجزه مي گويند ؟ و به چه علت پيامبران داراي معجزه بودند ؟ 1 4- رابطة حجت ظاهري و حجت باطني را توضيح دهيد. 1 5- ممنوعيت از نوشتن احاديث پس از پيامبر (ص) چه اثرات سوئي ايجاد نمود ؟ (اشاره به دو مورد) 1 6- انتظار مثبت و سازنده چگونه انتظاري است ؟ 1 7- منتظران واقعي امام مهدي (عج) در دوران غيبت چه مسئوليتي دارند؟ ( اشاره به 4 مورد) 1 8- تفاوت اصلي نظام اسلامي با ساير جكومت هاي دموكراتيك در چيست ؟ 1 9- منظور از “ خود عالي ” و “ خود داني “ چيست ؟ 1 10- چرا خانواده يك نهاد طبيعي و متفاوت با ساير نهادهاي اجتماعي است ؟ 1 11- از چه راههايي مي توان فقيه واجدالشرايط را شناخت ؟ 5/1 12- نقش فرزندان در رشد و تعالي خانواده چگونه است ؟ 5/1 جمع 16 نمره     باسمه تعالي نام و نام خانوادگي : امتحان دين و زندگي (3)                                                                                                                                                                      بارم 1- آيات زير را ترجمه كنيد : ولله العزه و لرسوله و للمومنين و لكن المنافقين لا يعلمون لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط الذي خلق فسوي و الذّي قدّر فهدي 3 2- صحيح ترين گزينه را با علامت ´ مشخص كنيد. الف – كدام نياز جامع نيازهاي بنيادين انسان است ؟ درك هدف زندگي ً كشف راه درست زندگي ً درك درست از آينده ی خويش ً نياز به تعالي رشدً ب) تازگي و شادابي دائمي قرآن كريم از كدام جنبة اعجاز قرآن است ؟ لفظي ً معنايي ً ظاهري ً امي بودن پيامبر (ص) ً ج) بالاترين و برترين مقام پيامبر خدا (ص) است : ولايت معنوي ً ولايت ظاهري ً مرجعيت علمي ً دريافت وحي از خدا ً د) تبعيت از ولي فقيه به معناي ……… مشاركت در حفظ وحدت ملي و استقلال است ً محور وحدت ملي است ً همبستگي اجتماعي است ً محور استقلال است ً 1 3- جاهاي خالي را با عبارات صحيح كامل كنيد. يكي از تفاوتهاي انسان با ساير موجودات ، توانايي...................................... اوست. معجزه ها به اذن خدا انجام مي شد و فقط براي......................................... به كار مي رفت. خداوند دو حجت بر مردم دارد : حجت آشكار رسولان و ائمه اند و حجت نهان........................................ است. مهمترين پايه ی اسلام........................................ است. 1 4- جملات صحيح را با (ص) و جملات غلط را با (غ) مشخص كنيد. مرد بايد محبت دروني خود را به همسر ابراز كند و از مخفي كردن آن بپرهيزد ( ) ائمة بزرگوار ما از ابتدا بخشي از مبارزه ی خود را بنابر اصل تقيه پيش مي بردند .( ) تاريخ زندگي انسان ها صحنة مبارزه ی دائمي حق و باطل بوده است . ( ) فقط در پرتو عنايت الهي و اراده ی خداوندي است كه قرآن كريم از تحريف حفظ شده است . ( ) 1 5- پيام آية ذيل را بنويسيد و ان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فاتوا بسورة من مثله 1 6- چهار مورد از محورهاي اصلي برنامة پيامبران بزرگ الهي را بنويسيد. 1 7- آية تطهير كه در زمينه ی تعيين امام از جانب خداوند نازل شده است را بنويسيد. 1 8- تفاوت هاي اساسي حكومت بني اميه و بني عباس با رهبري پيامبر (ص) چه بود ؟ چهار مورد بنويسيد. 1 9- يكي از مسئوليت هاي سه گانه ی مقام امامت مجاهده براي برقراري حكومت عدل است. آنرا توضيح دهيد. 1 10- آيا منتظران مصلح جهاني خود بايد صالح باشند ؟ دلايل خود را بنويسيد. 1 11- دو مورد از مسئوليت هاي منتظران حضرت مهدي (عج) را در دورة غيبت بنويسيد. 1 12- ميان نظام اسلامي و ساير حكومت هاي دموكراتيك چه تفاوتي وجود دارد ؟ 1 13- زمينه هاي طبيعي تشكيل خانواده را نام ببريد. 1 14- دو مورد از نقش هاي زن در محيط خانواده را توضيح دهيد. 1 جمع 16    باسمه تعالي نام : نام خانوادگي : درس دين و زندگي (3) خرداد ماه85 زمان : 75 دقيقه                     تاريخ :                                                                                                  بارم 1-آية زير را ترجمه كرده و بنويسيد در مورد چه مسئله اي نازل شده است ؟ انما و ليكم الله… و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و بوتون الزكوه و هم راكعون . (مائده 55) 2 2-آية زير را فقط ترجمه كنيد. و قفي ربك الا تعبدوا الا اياه و بالولدين احسانا 1 3- جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد. الف) انسان ، حقيقتي است با دو دسته تمايلات ، …………………… ، …………………….. ب) از ميان فقها ، به كسي كه توانايي لازم براي برپايي و ادارة حكومت را دارد ، …………………. مي گويند. ج) قرآن كريم به تدريج و در طول ……………… سال نازل شده. 2 4- به سوالات زير مختصرا جواب دهيد. الف) امام صادق (ع) براي مرد مناسب همسري چه ويژگي هايي را بر شمرده است ؟ ب) طبق حديث از امام باقر (ع) اسلام بر چند پايه استوار است ؟ نام ببريد. ج) پيامبر در چند مرحله عصمت دارد ؟ نام ببريد. د) زمينة اول طبيعي تشكيل خانواده چيست ؟ 2 5- سوالات زير را توضيح دهيد.   الف) دو مورد از مسئوليت هاي منتظران حضرت مهدي (عج) را نام ببريد. 1 ب) تدبير امور خانه به عهدة زن است يا مرد؟ چرا ؟ 1 ج) با وجود عقل ، انسان چه نيازي به پيامبران دارد ؟ 1 د) چرا نياز ششم ، جامع همه ی نيازهاي پنجگانه قبل است ؟ 1 ه) امي بودن پيامبر ، چگونه مي تواند دليلي بر اعجاز قرآن باشد؟ 1 و) ولايت معنوي امامان به چه شكلي است ؟ 1 ز) دوران غيبت كبري چه زماني پايان مي يابد ؟ 1 ح) تفاوت ميان نظام اسلامي و ساير حكومت هاي دموكراتيك را بيان كنيد. 1 ط) يكي از مشكلات اجتماعي و فرهنگي بعد از رحلت پيامبر (ص) (ممنوعيت از نوشتن احاديث بوده) آنرا توضيح دهيد. 1 جمع نمرات 16 نمره    اسمه تعالي آزمون دين و زندگي (3) بارم 1) مهمترين نيازهاي اساسي انسان كدام است ؟ دليل مهم بودن آن را توضيح دهيد. 1 2) اگر مي گوييم حركت انسان اختياري است به چه معناست. توضيح دهيد. 5/0 3) عبارت قرآني “ قولوا آمنا بالله و ما انزل الينا“ را ترجمه كنيد. 5/0 4) در چه شرايطي امكان انحراف در دين الهي پيدا مي شود ؟ 5/0 5) دو ويژگي مهمي كه قرآن را از ساير كتابهاي آسماني مشخص مي كند نام برده ويك مورد را به دلخواه توصيح دهيد. 5/1 6) چهار مورد از موارد رسالت پيامبران را نام ببريد. 1 7) آية زير را ترجمه كنيد. “ يا ايها الذين آمنوا اطيعوالله و اطيعو الرسول “ 5/0 8) چه مسائلي زمينه را براي ورود جعل و تحريف به احاديث پيامبر اکرم ، آماده کرد. 1 9) مسئوليتهاي بزرگ امامان در ارتباط با مرجعيت علمي را نام ببريد. 1 10) تفاوت “ انتظار مثبت ” و “ انتظار منفي “ در چيست ؟ توضيح دهيد. 5/1 11) از ديدگاه قرآن كريم ، آينده تاريخ از آن چه كساني است . توضيح دهيد. 5/1 12) آية زير را ترجمه كنيد. “ الله ولی الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور “ 5/0 13) شرايطي كه يك فقيه بايد در تقليد مردم داشته باشد را نام برده . توضيح دهيد. 1 14) تفاوتهاي اصلي نظام اسلامي با ساير حكومتهاي دموكراتيك را برشمريد. 1 15) آية زير را ترجمه كنيد. “ من كان يريد العزه فلله العزه جميعا “ 5/0 16) ميان كرامت نفس و گناه چه رابطه اي وجود دارد ؟ چرا ؟ 1 17) چرا مي گوييم خانواده يك نهاد طبيعي و متفاوت با ساير نهادهاي اجتماعي است ؟ 75/0 18) نقشهاي مهم زن در خانواده را نام ببريد. 75/0 جمع 16       باسمه تعالي نام و نام خانوادگي : بارم : 16 نمره قرائت 4نمره                                                                                                                                                                     بارم 1) ترجمه كنيد.   الف) فاتوا بسوره من مثله و ادعو شهداء كم. 5/0 ب) و انزلنا معهم الكتاب و الميزان بالقسط 5/0 ج) و لاتهنوا و لا تحزنوا … 5/0 د) اعدّ الله لهم مغفره و اجرا عظيما 5/0 ه) حديث غدير را كامل كرده و سپس ترجمه كنيد. من كنت ………………………………………….. مولا. 75/0 2) كامل كنيد. جامعيت و همه جانبه بودن قرآن از جنبه هاي اعجاز ………………………. است. برترين و بالاترين مقام پيامبر اكرم (ص) …………………………. است. بخش اصلي رهبري امام مهدي (عج) مربوط به قلمرو …………………. است. يكي از مسئوليت هاي منتظر در دورة غيبت ………………………… مي باشد. راه و روش اصلي كسب عزت و كرامت ……………………… و قبول فرمانهاي اوست. 25/1 3) سوالات كوتاه پاسخ : الف)تقيّه را تعريف كنيد. 25/0 ب) روشهاي متفاوت امامان حسن مجتبي (ع) و جعفر صادق (ع) را در زندگي سياسي – اجتماعي نام ببريد. 5/0 ج) جامعة منتظر را توصيف كنيد. 5/0 د) مسئوليت هاي ولي فقيه را در دورة غيبت بنويسيد. ذكر دو مورد. 5/0 ه)يكي از راههاي شناخت فقيه واجد الشرايط را بنويسيد. 25/0 4) سوالات تشريحي الف) براي پاسخگويي به نيازهاي بنيادين انسان به چه نكاتي بايد توجه داشت ؟ ذكر دو مورد 05/ ب) چرا انسان علاوه بر عقل نياز به هدايت ويژه دارد ؟ چگونه و از چه راهي ؟ 75/0 ج) يكي از علل ارسال پيامبران متعدد را بنويسيد. 5/0 د) چگونه وضع قواعد و اصول كلي در حل مسائل جديد‍، سبب انطباق اسلام با متغيرهاي زمان مي شود ؟ 5/0 ه) مرجعيت علمي پيامبر اكر م(ص) را توضيح دهيد. 1 و) چگونگي تعيين امام از طريق قرآن را نام ببريد. ذكر سه مورد. 75/0 ز) اقدامات مربوط به مرجعيت علمي امامان را نام ببريد. 4مورد 1 ر) نگهداری حديث به شيوه ی حفظ در حافظه ها چه اشکالاتی داشت دو مورد آنرا بنويسيد. 5/0 ح) دوران غيبت امام زمان (عج) چه زماني پايان مي يابد؟ 75/0 ط) دو فايده معلوم بودن مشخصات امام زمان (عج) و حضور ايشان در جامعه را بنويسيد. 5/0 ي) آيا انسان صاحب كرامت ، پيمان شكن است ؟ 5/0 ك ) عاليترين زمينه براي تشكيل خانواده را توضيح دهيد. 1 ل) سه راه شناخت همسر را بنويسيد. 75/0 م) مديريت و نگاهبانی از حريم خانواده كه از نقش هاي مرد است ‍ به اختصار بنويسيد. 1 جمع 16    باسمه تعالي نمونه سوال دين و زندگي (3) بارم 1) آيات شريفه “ الذي خلق فسوي و الذي قدر فهدي“ را ترجمه و پيام آنر ا بنويسيد. 5/1 2) آية شريفة “ انما يريدالله.. …………………….. اهل البيت …………………. را تكميل نماييد. 1 3) صحيح و يا غلط بودن جملات زير را مشخص نماييد. الف) تعدد پيامبران به معناي تعدّد و اختلاف در دين است. ب) معارف و حقايق ديني در پرتو عقل فهميده مي شوند. ج) تعيين زمان ظهور امام زمان در اختيار خداست و امام زمان نيز از آن آگاهي دارد. د) امامان شيعه از زمان امام سجاد (ع) بخشي از مبارزه خود را بنابر اصل تقيه پيش مي بردند. 1 4) به سوالات زير پاسخ كوتاه بدهيد. الف) اعتقاد به كدام اصل در بين اديان فرصت ارزشمندي را جهت گفتگو و وحدت اديان پديد آورد ؟ ب) چرا خداوند آخرين ذخيره و حجت خود را از نظرها پنهان كرد؟ ج) پويايي جامعه شيعه به چه عواملي وابسته بوده است ؟ د) مسئوليت هاي مهم فقيه واجد الشرايط در عصر غيبت كدامند ؟ 2 5) اصطلاحات زير را تعريف نماييد. “ ولي فقيه “ – “ پرداخت نفقه “ – “ تحدّي“ 5/1 6) ضرورت عصمت در حوزة مسئوليت هاي مربوط به رسالت را بيان نماييد. 5/1 7) كتاب هاي آسماني گذشته را با قرآن كريم مقايسه نماييد. 5/1 8) تعليم و تبيين تعاليم دين (مرجعيت علمي ) را به عنوان يكي از حوزه هاي مسئوليت پيامبر توضيح دهيد. 1 9) كدام قلمرو رسالت با آمدن قرآن كريم پايان مي پذيرد ؟ چرا ؟ 1 10) نگهداري حديث به شيوة حفظ ( به حفاظه سپردن ) داراي چه اشكالاتي بود ؟ 1 11) چهار مورد از مشكلات اجتماعي و فرهنگي عصر بعد از پيامبر اكرم (ص) را نام ببريد. 1 12) ميان انتخاب ولي فقيه و مرجع تقليد چه تفاوتي وجود دارد ؟ 1 13) از ياد بردن خود چه معنايي دارد و شامل كدام خود مي شود ؟ 1   16 نمره      باسمه تعالي طرح سوال دين و زندگي (3) مربوط به دورة ضمن خدمت دبيران دبني – مهرماه 1384                                                                                                                                                                                                           بارم 1) جاهاي خالي را با كلمات مناسب پركنيد. الف) مهم ترين وظيفة پدر و مادر …………………….. براي رشد و تعالي خانواده است. ب) امامان شيوه ی مبارزه با حاكمان را متناسب با شرايط ………………….. برمي گزيدند. ج) امام همه ی مسئوليت هاي پيامبر اكرم(ص) جزء ………………….. را دارد. د) نيازهاي بنيادين انسان در يك نياز جامع – يعني …………………. به هم مي رسند. 2 2) فقط با كلمة (بلي) يا (خير) پاسخ دهيد. الف) آيا حجت آشكار عقل انسان است. ب) آيا بعد مرجعيت علمي پيامبر اكرم(ص) مربوط به دريافت وحي و رساندن آن به مردم است . ج) آيا كتاب معروف (من لا يحضره الفقيه) از مرحوم صدوق است . د) آيا حديث معروف غدير با عبارت (اني تارك) شروع مي شود . 1 3) چهار نياز از نيازهاي بنيادين را نام ببريد. 1 4) ترجمه نماييد و مفهوم را به فارسي روان بنويسيد. الف) فمن اهتدي فلنفسه و من ضل ب) و كان ا..بکل شيء عليما ج) و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط د) و وصينا الانسان بوالديه احسانا ه) من عمل صالحا من ذكر او انثي و هو مومن و) اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون 3 5) براي اين كه عقل بتواند درباره ی مسئله اي حكم قطعي و يقيني بدهد به چه چيزي نياز دارد استدلال نماييد و پاسخ را با مثال بنويسيد. 1 6)مي دانيم كه قرآن كريم به تدريج نازل شده است.ارتباط انسجام و وحدت دروني با اين نوع نزول چگونه است؟ 5/1 7) در ارتباط با ضرورت شناخت امام حديثي از رسول اكرم(ص) بنويسيد و ترجمه نماييد. 1 8) پاسخ به مسائل جديد و نيازهاي نو ، يكي از مسئوليت هاي سه گانه مقام امامت است. آن را توضيح دهيد. 1 9) آيا اعتقاد به موعود و منجي اختصاص به اسلام و شيعه دارد؟ اين موضوع را بررسي نموده، توضيح دهيد. 5/1 10) در معارف ديني چه كسي به عنوان ولي فقيه ناميده مي شود. 1 11) يك تفاوت بسيار مهم حكومت مردم سالار با نظام اسلامي چيست؟ توضيح دهيد. 1 12) در فرهنگ اسلامي راههاي گوناگوني براي شناخت همسر آينده مطرح شده است. چهار مورد را بنويسيد. 1 جمع 16    باسمه تعالي نام : نام خانوادگي : درس دين و زندگي(3) خرداد ماه85 زمان : تاريخ : بارم 1- ترجمه كنيد :   الف) قال ربنا الدي اعطي كل شي خلفه ثم هدي 1 ب) يتلوا عليهم اياته و يزکيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه 1 ج) وقضي ربك الا تعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا 1 كامل كنيد : 1) روابط عادلانة اجتماعي باعث مي شود كه هركس بتواند ………………………….. خود را شكوفا كند و در عين حال مانع شكوفايي ……………… و ………………. ديگران نشود. 5/0 2) روايات متعددي از معصومين نقل شده كه اسلام را بر “ “ استوار دانسته و از ميان آن “ “ مهم ترين پايه است. 5/0 3) از ميان فقيهان داراي شرايط آن كس كه توانايي لازم براي ادارة حكومت براساس احكام دين را دارد………….. ناميده مي شود. 5/0 سوالات چهار گزينه اي :   4) محورهاي اصلي برنامة پيامبران عبارتند از : الف)ايمان به خدا و معاد و فرائضي چون نماز و روزه ب) ايمان به فرستادگان الهي و برپايي نظام اجتماعي براساس عدل ج) كسب مكارم اخلاقي و دوري از رزائل اخلاقي د) همة موارد 5) جنبه هاي اعجاز قرآن عبارتند از : الف) نشانه هاي لفظي و معنايي ب) وحدت دروني در عين نزول تدريجي ج) امي بودن رسول خدا (ص) د) موارد الف و ج 6) كتابهاي غررالحكم و دررالکلم ‍ صحيفة سجاديه مربوط به كدام امامان شيعه هستند ؟ الف) امام صادق (ع) – امام سجاد (ع) ب) امام علي (ع) – امام سجاد (ع) ج) امام علي (ع) – امام صادق (ع) ج) امام سجاد (ع) – امام باقر (ع) سوالات كوتاه پاسخ :   7) از راههاي شناخت همسر دو مورد را بنويسيد. 5/0 8) اگر اعجاز پيامبراكرم (ص) به زمان خودش اختصاص داشت چه مشكلي پيش مي آمد ؟ 5/0 9) چه مسائلي زمينه را براي ورود جعل و تحريف به احاديث پيامبر اكرم را آماده كرده بود ؟ 75/0 10)كداميك از قلمروهاي مربوط رسالت پيامبر اكرم (ص) نيازمند به پيگيري پس از ايشان است ؟ چرا ؟ 75/0 11) با يك دليل توضيح دهيد كه چرا شريعت پيامبر (ص) شريعت جاويدان معرفي گرديد؟ 1 12) اين جمله را تحليل كنيد : “ منتظران مصلح جهانی ‍ خود بايد صالح باشند.“ 1 13) عشق به امام زمان (عج) چه تاثيري در انسان مومن دارد ؟ ( ذكر دو مورد) 1 14) ميان انتخاب ولي فقيه و مرجع چه تفاوتي وجود دارد ؟ 1 15) آيا انسان صاحب كرامت به پيمان شكني دست مي زند ؟ چرا ؟ 1 16) چرا مي گوييم خانواده يك نهاد طبيعي و متفاوت با ساير نهادهاي اجتماعي است ؟ 1 17) دربارة ضرورت شناخت امام از پيامبر چه حديثي نقل شده است. (ذكر متن عربي لازم است) 5/1 موفق باشيد 16 نمره
موضوعات مرتبط: نمونه سئوالات دین وزندگی سوم
[ پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ ] [ 19:14 ] [ گروه دین وزندگی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
موضوعات وب
امکانات وب