دین وزندگی تایباد

دین وزندگی تایباد
اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم
قالب وبلاگ

پاسخ اندیشه و تحقیق دین و زندگی دوم درس 1 تا 16
درس اول:ص۱۳
۱
و پس ویژگیهاي خلقت خداوند را ازآن استخراج کنید. خداوندي است که
موجودات را آفرید،بدون اینکه از هیچ نمونه ي آماده و پیش ساخته اي ایده
بگیرد و از کار خالق دیگري که پیش از وي جهانی را آفریده باشد،تقلید کند
...
- ابتدا این خطبه ي حضرت علی(ع)را که در نهج البلاغه آمده است،بخوانید.آثارصنع و نشانه هاي حکمتش در نوآوري هاي بی سابقه و خلقت بی نظیرش هویداست. بنابراین،هر یک از موجوداتی که خدا آفریده،برهان آفریدگاري و دلیل خداوندي اوست، حتی اگر آن موجود، جامد و بی زبان باشد.چرا که آن هم با زبان بی زبانی خالق خود را معرفی می کند و تدبیر خدا را باز می گوید،بدون اینکه به سخن گفتن نیازي داشته باشد.دلالتش بر وجود خدا همواره استوار است ودرهرلحظه آفریننده ي خود رانشان می دهد. ...خداي متعال همه ي مخلوقات را بر اساس مقیاس،نظم مشخص، انداره هاي مخصوص و متناسب با هر یک از آن مخلوقات آفرید و درآفرینش آن طوري اندازه ها را برقرارکرد که محکم و استوار بمانند و از هم فرو نپاشد. هرچیزي رامطابق برنامه اي دقیق به بهترین شکل طراحی کرد و آن گاه بدان نظم و ظرافت بخشید و آن را در مسیر انجام وظیفه و دست یابی به هدف خاص وي هدایت کرد. همه ي این کارها بدان جهت بود که هیچ یک از مخلوقات از محدوده و چهارچوب تعیین شده ازجانب خداوند تجاوز نکند و براي رسیدن به مقصد مورد نظر و کمال نهایی کوتاهی ننماید و اگرخداوند به او دستوري داد ،انجام دادنش بروي دشوار نباشد و سرکشی نکند.( بخشی ازخطبه ي ۹۰ نهج البلاغه )
الف)بدیع بودن و بی سابقه بودن حلقت
ب)استفاده نکردن از طرح و نقشه ي قبلی
ج)آیت و نشانه بودن همه ي موجودات برحکمت و تدبیر الهی
د)وجود نظم مشخص،تقدیر و اندازه ي معین و متناسب با هدف درهر موجود
ه)وجود هماهنگی میان نظم و ساختار هر موجود با نوع کار و فعالیتی که برعهده دارد و هدفی که تعقیب می کند
.
و)تجاوز نکردن موجودات ازتقدیر الهی و نظم تعیین شده
ی)حرکت موجودات در چهارچوب هدفدرس دوم:باکاروان هستی،ص ۲۸
۲
- کسی که می داند جهان از اوست و رو به سوي او دارد،این عقیده چه تاثیري در زندگی او خواهد داشت؟ درچنین حالتی ایمان شخص به خدا تقویت می شود و زندگی براي او معنا و مفهوم تازه اي پیدا می کند.چنین کسی می کوشدکه خود را با حرکت جهانی نظام خلقت به سوي کمال بهترهماهنگ سازد و زندگی خود را جهت دهد و هرچه بیشتردرعبادت واطاعت خداوند بکوشد.- ارزش هاي وجودي انسان که او را بر سایر موجودات برتري می دهد کدام اند؟ کرامت و برتري او برسایر موجودات_ قدرت تعقل و تفکر _قدرت انتخاب و اختیار_سرشت خداآشنا(فطرت الهی)_شناخت نیکی ها و بدیها (وجدان اخلاقی)_امداد و هدایت هاي خاص الهی- درآیات ۵۴ و ۵۵ سوره ي قمر تامل کنید و ببنید چه جایگاهی براي انسان هاي پاك و پرهیزگار پیش بینی شده است؟ »
اهل تقوي درباغ ها و کنار نهرها منزل می گزینند، در منزلگاه صدق و حقیقت نزد خداوند داراي عزت و سلطنت جاودانی،متنعمند.(به قرب الهی دست می یابند
.)
۳
4-
- آیا وجود شیطان مانع اختیار و اراده ي ما درتصمیم گیري ها می شود؟ خیر.شیطان فقط انسان را وسوسه می کند اما نمی تواند انسان را مجبور به کاری نماید ، و انسان با اختیار خویش مرتکب گناه می شود.سرمایه های الهی در وجود ما را با موانع رشد مقایسه کنید و تقابل میان آن ها را توضیح دهید.
نفس اماره در مقابل نفس لوامه ، و وسوسه های شیطان در مقابل هدایت پیامبران قرار دارد. انسان با استفاده از همه عوامل رشد در خود سعی می کند بر موانع رشد خویش غلبه نماید
..
درس پنجم: پنجره ای به سوی روشنایی ص ۵۹۱
- چرابرخی از افراد با این که بیان می کنند آخرت را قبول دارند و از لحاظ فکري آن را پذیرفته اند،تلاش چندانی براي آن جهان نمی کنند و در زندگی وکارهاي خود به گونه اي عمل می کنندکه گویی آخرتی در پیش نیست؟
این افراد گرچه منکر آخرت نیستند ولی از آن غافل اند.اینان درحقیقت داراي ایمان قوي نیستند و صرفا به زبان یا حداکثر در اندیشه معاد را قبول دارند و این اعتقاد به قلب آنان رسوخ نکرده است
.
۲
- آیاتوجه به آخرت لزوما بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد؟ خیر.اعتقادبه آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست،بلکه سبب تصحیح زندگی و انجام عمل صالح در زندگی می شود.و باعث می شود که انسان براي دست یابی به سعادت در آخرت ، هرچه بیشتر در دنیا تلاش نماید.
۳
- بامطالعه و دقت درآیات ۳۲ تا ۳۷ سوره ي مومنون،توضیح دهید این آیات بیان گرکدام تفکر درباره ي مرگ است؟
و قالَ الْملَأُ منْ قَومه الَّذینَ کَفَرُوا و کَذَّبوا بِلقاء الْآخرَه وأَتْرَفْناهم فی الْحیاه الدنْیا ما هذا إِلاَّ بشَرٌ مثْلُکُم یأْکُلُ مما تَأْکُلُونَ منْه و یشْرَب مما تَشْرَبونَ (۳۳) ولى اشرافیان خود خواه قوم او که کافر شده بودند و لقاى آخرت را تکذیب کرده بودند و ناز و نعمت در زندگى دنیا بانها داده بودیم گفتند: این بشرى است مثل شما! از آنچه شما میخورید میخورد و از آنچه مینوشید مینوشد
!
و لَئنْ أَطَعتُم بشَراً مثْلَکُم إِنَّکُم إِذاً لَخاسرُونَ ( ۳۴) و اگر از بشرى همانند خودتان اطاعت کنید مسلما زیانکارید
.
أَ یعدکُم أَنَّکُم إِذا متُّم و کُنْتُم تُراباً و عظاماً أَنَّکُم مخْرَجونَ ( ۳۵) آیا او به شما وعده میدهد هنگامى که مردید و خاك و استخوان شدید بار دیگر (از قبرها) خارج میشوید؟
هیهات هیهات لما تُوعدونَ ( ۳۶) هیهات، هیهات از این وعدههایى که به شما داده میشود
!.
إِنْ هی إِلاَّ حیاتُنَا الدنْیا نَموت و نَحیا و ما نَحنُ بِمبعوثینَ ( ۳۷) غیر از این زندگى دنیا چیزى در کار نیست، پیوسته گروهى از ما میمیرند و نسل دیگرى جاى آنها را میگیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد
.
جواب : این آیات بیان گر دیدگاه منکران معاد (دیدگاه اوّل) نسبت به مرگ است
.- بین حکمت خداوند و ضرورت معاد چه ارتباطی هست؟.
۲
خدا عادل است و وعده داده که نیکوکاران را پاداش داده و گنهکاران را مجازات کند.در دنیا به علت محدود و فانی بودن امکان این پاداش و مجازات به صورت کامل وجود ندارد.در این صورت اگرمعاد نباشد امکان اجراي عدالت میان مردمان نیست.پس عدل خدا ایجاب می کندکه در پی این جهان عالمی دیگر به صورت نامحدود و جاویدان وجود داشته باشدتا عدل و داد درباره ي همگان اجراشود
- میان عادل بودن خداوند و ضرورت معاد چه ارتباطی وجود دارد؟.
۳
-تعدادي ازکارهاي نیک وتعدادي ازگناهان را که در این دنیا پاداش و مجازات نباشد ،ذکرکنید.
نیکیها: مانند شهادت در راه خداوند- تلاشهاي رهبران بزرگ و اندیشمندانی که علاوه برخدمت به بشریّت آثار آنها تا سالها باقی مانده و سبب هدایت است
.
بدیها:کسانی که در دنیا مرتکب قتل های زیادی شده اند ._ کسانی که باعث گمراهی افراد زیادی شده وآثار باطل آنها باقی مانده و موجب گمراهی است
.- ازکلمه « توفّی » درقرآن کریم براي اشاره به کدام بعد از وجود انسان استفاده شده است و نشان دهنده چیست؟
بعدروحانی _ نشان دهنده این است که فرشتگان حقیقت وجود انسان که همان روح است به طورتمام وکمال دریافت می کنند وروح بعد از مرگ همچنان به فعالیت آگاهانه خود ادامه می دهد
.
۲
بهتر است به اعمالی که آثار ماتأخّر دارند بیشتر توجه نماییم، چون ما که نمی دانیم چه مقدار فرصت برای نیکوکاری در این دنیا داریم ، حداقل با انجام اعمال باقیات و صالحات بعد از مرگ هم از آثارشان بهره برده و ثواب آن ها در پرونده ی اعمال ما ثبت می گردد
-با توجه به اینکه پرونده ی عمل انسان پس از مرگ او همچنان باز است ، بهتر است که ما در برنامه ریزی های خود چه اصلی را رعایت کنیم؟.
۳
اعمال انسان و اعمال ماتأخّري که از آن بهره مند می شود شامل: ۱. فرزند صالحی که براي او طلب آمرزش نماید. ۲. کتاب قرآنی که ازآن قرائت شود. ۳.چاه آبی که براي مردم حفرکرده است. ۴.درختی که کاشته است. ۵.آبی که براي خیرات جاري کرده. ۶. روش پسندیده اي که بنا نهاده و دیگران ادامه دهند
-بنابر سخن امام صادق(ع) کدام چیزهاست که پس از مرگ نیز با انسان همراه است؟.- آیات ۵۱ و ۵۲ سوره ي یس رامطالعه کنید و بگوییدکه نفخ صورذکرشده در این آیات مربوط به مرحله ي اول است یا دوم ؟
جواب - نفخ صور دوم ( مرحله دوم
)
همچنین،کافران پس ازخروج از قبرها چه می گویند؟
و نُفخَ فی الصورِ فَإِذا هم منَ الْأَجداث إِلى ربهِم ینْسلُونَ * قالُوا یا ویلَنا منْ بعثَنا منْ مرْقَدنا هذا ما وعدالرَّحمنُ و صدقَ الْمرْسلُونَ (یس، ۵۱ و ۵۲
)
و در صور دمیده شده پس آن ایشان از قبرها به سوي پروردگارشان می شتابند گفتند واي بر ما چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت این است آن چه خداي بخشنده به ما وعده داده بود و پیامبران راست گفتند
۲
- چه شرایطی در قضاوت در قیامت حاکم است که سبب می شود هیچ ظلمی اتفاق نیفتد؟
گناهکارنمی تواند چیزي را ازخداوند مخفی کند، خداوند عادل است به کسی ظلم نمی کند ، شهادت گواهان ،تجسم عین اعمال انسان در نامه عمل
.
۳
- با این که خداوند حاکم دادگاه است،چه نیازي به شهادت شاهدان وجود دارد؟ براي اینکه حجّت برهمه تمام شود و جاي هیچ اعتراضی باقی نماند، در واقع شهادت شاهدان جهت اثبات چیزي براي قاضی نیست بلکه براي خود گناهکار است تا حقیقت وضع خود را دریابد.- آیادرمجازات آخرت که مجازات از نوع سوم است،ظلم امکان پذیر و قابل تصور است؟چرا؟.
۲
۱
- چه تفاوت هایی میان ویژگی هاي آخرت با دنیا و برزخ وجود دارد؟. دنیا محدود و فانی است ولی برزخ به نسبت دنیا وسیع تر بوده و عالم آخرت نامحدود و پایدار و باقی است.
۲
. دنیا محل عمل است و نامه عمل باز است و در عالم برزخ هم نامه عمل به جهت اعمال ماتأخّر باز است ولی در آخرت پرونده و نامه عمل بسته است.
۳
.دنیا سرای عمل است ولی در برزخ مقداری از پاداش و مجازات و در آخرت پاداش و مجازات کامل داده می شود.
۴
3-
.در دنیا درک امور غیبی و معنوی ممکن نیست ولی در برزخ و آخرت درک امور غیبی و معنوی ممکن است. رسول خدا(ص)فرمودند:« الدنیا مزرعه الاخره ».
یک کشاورز ماهر براي این که زراعت پرمحصولی داشته باشد،پنج شرط را رعایت می کند : 1 زمین مناسب انتخاب می کند. 2بذر سالم تهیه می کند . 3 زمین را به موقع آبیاري می کند و ازکودهاي مناسب استفاده می کند. 4 زمین را از خس خاشاك و علف هاي هرزپاك می کند. 5 مواظب است که آفات و حیوانات به کشت اوضرر نرسانند
.
اگر "دل"بهترین و مناسب ترین زمین براي کشت محصول آخرت است،چهار شرط دیگرکدام اند؟
1-
ایمان 2- عمل صالح و انجام نیکی ها 3- توبه از بدی ها و ترک محرمات 4- مراقبت و محاسبه ي نفس و مبارزه با نفس اماره و وساوس شیطان.
درس دهم:اعتمادبراو :ص ۱۰۹
1- آثار و فواید توکل را ذکرکنید؟
1
3-
مسئولیت پذیري ، بنابراین توکل نه تنهاجانشین تنبلی نیست بلکه مستلزم تلاش است. 2 باعث بوجود آمدن امید می شود. 3 موجب می شودکه انسان از ابراز و اسباب موجود استفاده نماید. 4 موجب بوجود آمدن شجاعت روحی بالا می شود. 5 درصورت شکست ظاهري شکست روحی نمی خورد و سبب مایوس شدن او نمی گردد. وجود دارد؟ « توکل » و « عزم » 2 چه رابطه اي میان توکل برخدا از مهم ترین عوامل تقویت کننده ي عزم است.و هرچه توکل بیشتر باشد عزم انسان محکم ترمی گردد.آیاتوکل،سبب تنبلی توکل کننده می شود؟چرا؟
(
ازآیه ي 159 آل عمران کمک بگیرید.)
فَبِما رحمه منَ اللَّه لنْت لَهم و لَو کُنْت فَظا غَلیظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا منْ حولک فَاعف عنْهم و استَغْفرْ لَهم و شاوِرهم فی الْأَمرِ فَإِذا عزَمت فَتَوکَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّه یحب الْمتَوکِّلینَ
سبب تحرك،زیرا توصیه شده است که انسان پس از فراهم کردن مقدمات کار و برنامه ریزي و مشورت تصمیم بگیرد پس از آن به خدا توکل نمایدکار را انجام دهد و نتیجه را به خداوند واگذارد
4-
انسان وظیفه ي خود را به خوبی انجام می دهد،فکر و اندیشه ي خود را به کارگیرد،با دیگران مشورت کند،بهترین راه ممکن را انتخاب کند و باعزم و اراده ي محکم براي رسیدن به مقصود تلاش کند
.شرایط توکل حقیقی کدام اند؟.
درس یازدهم:دوستی باحق:ص۱۲۳
1-
شناخت بیشتر خدا - پیروی از خدا - دوستی با دوستان خدا - دشمنی با دشمنان خدا
2-
پیروی از دستورات خدا در این زمینه- تقویت ایمان - تلاش در شناخت حق از باطل
برای تقویت دوستی خود با خداوند، از چه راه هایی می توان کمک گرفت؟برای تقویت بیزاری از باطل و بی تفاوت نبودن در مقابل باطل صفتان چه می توان کرد؟
3-
چگونه می توان دریافت که دردوستی با خدا و دشمنی با بدي ها صادق هستیم؟ دوستی با خداوندآثاری داردکه مهمترین آن پیروي از دستورات الهی است اگر این آثار موجود باشد،شخص می تواند دریابدکه دردوستی با خداصادق است.
درس دوازدهم:فضیلت آراستگی:ص ۱۳۲
در آراستگی عزّت نفس ولی در خودنمایی حقارت نفس است
2-
1-چه تفاوتی میان آراستگی وخود نمایی ظاهري است؟. چگونه با خودنمایی عزت نفس آدمی لکه دارمی شود؟
خودنمایی باعث حقارت و ذلت است که به تحقیر فرد در جامعه منجرمی شود ، چون باعث می شود هوسرانان به جای توجه به شخصیت انسانی به چشم ابزار به او نگاه کنند
.1-برای حضور سالم و عزتمند در جامعه چه پیشنهادهایی برای مردان و زنان دارید؟.با این که پوشش بدن و حتی موی سر در دین حضرت مسیح (ع) یک امر پسندیده است برخی جوامع مسیحی به این موضوع بی توجه اند. به نظر شما علت چیست؟.کدام یک ازمردان زیرنسبت به زنان نامحرمندوکدام محرم می باشند؟
نامحرم= پسرخاله -شوهرخواهر-پسرعمه-برادرشوهر-پسرعمو-پسردایی
محرم= پدربزرگ مادر_نوه ي خواهر_برادرمادر_پسردختردرس چهاردهم:نظارت همگانی :ص ۱۵۹
1-
برخورداري از رحمت الهی ، برپاشدن واجبات ، رستگاري ، برقراری امنیت، استجابت دعاو
2-
نمونه:خواندن نماز- احترام به پدر و مادر- رعایت بهداشت عمومی و
باتفکردرآیات درس ثمرات امر به معروف و نهی از منکر را به دست آورید؟...کدام خیرها و خوبی هاست که نیاز دعوت به آن ها را بیش تر احساس می کنید؟بهترین راه دعوت دیگران به کارهاي خوب چیست؟راه حل عملی شماکدام است؟...
بهترین راه دعوت دیگران به کارهاي خوب اقدام عملی است
3-
نمونه:احترام به بزرگترها_کمک به ایتام_دستگیري از نیازمندان و
4-
.یکی ازمصادیق کارهاي خوب(معروف)در مدرسه، محله و شهر شما را که ترك شده،نام ببرید و راه هاي پیشنهادي براي انجام دادن آن رابیان کنید؟...یکی ازمصادیق منکر را که در مدرسه،محله یا شهرتان بیش ترمشاهده کرده اید،نام ببرید و راه هاي عملی براي ترك آن را پیشنهاد دهید؟
نمونه:بدحجابی_نگاه به نامحرم_رشوه خواري و
5-
... در رفتار میان کشورها و ملت ها، به خصوص قدرت هاي بزرگ با سایرکشورها چه منکرهایی مشاهده می کنید؟
نمونه:استعمار و بهره کشی از ملت هاي فقیر_زورگویی_تهاجم فرهنگی_سوء استفاده از مجامع بین المللی و تصویب قطعنامه هاي ظالمانه_غارت ثروتهاي آنان و
6-
... آیامی توان مبارزات ملت فلسطین را مصداقی از امر به معروف به حساب آورد؟ بله.مبارزات ملت فلسطین از مصادیق آشکار امر به معروف است.زیرا در باز ستاندن سرزمین خود از دست اسرائیل تلاش می کنند.
درس پانزدهم:کاردرنظام اقتصادي:ص ۱۷۳
1-
با این که پرداخت انفاق،بخشی از مال انسان کم می شود،چرا خداوند همین کار را موجب افزایش ثروت می داند؟
زیرا انفاق موجب خیر و برکت در مال انسان در دنیا و افزایش سرمایه و توشه انسان درآخرت می شود. درضمن با این کارخشنودي خدا فراهم می شود و پاداش مضاعف در پی دارد
2-
1)
2)
3-
مواردي که باعث پرداخت خمس و زکات و مالیات می شود: الف- داشتن ایمان و اعتقاد راسخ و همچنین امید به پاداش الهی در آخرت . ب- در صورت عدم پرداخت وجوهات شرعیه ممکن است عبادات انسان مانند غسل وضو و... با مشکل مواجه شود. ج- پرداخت موارد فوق باعث عمران و آبادي کشور و رفع احتیاجات نیازمندان و تبلیغ دین می شود
. آیات 18 سوره ي حدید، 12 مائده، 17 تغابن را مطالعه کنید و به سؤالات پاسخ دهید: إِنَّ الْمصدقینَ و الْمصدقات و أَقْرَضُوا اللَّه قَرْضاً حسناً یضاعف لَهم و لَهم أَجرا کَرِیم ( 18 حدید) .« مردان و زنان انفاق کننده و آنها که (از این طریق) به خدا قرض الحسنه دهند براى آنها مضاعف مىشود و پاداش پر ارزشى دارند » ...و أَقْرَضْتُم اللَّه قَرْضاً حسناً لَأُکَفِّرَنَّ عنْکُم سیئاتکُم و لَأُدخلَنَّکُم جنَّات تَجرِي منْ تَها الْأَنْهار ( 12 مائده ) و بخدا قرض الحسنه بدهید (در راه او به نیازمندان کمک کنید) گناهان شما را مىپوشانم (مىبخشم) و شما را در باغهاى بهشت که نهرها از زیر » «. درختان آن جارى است وارد مىکنم ( إِنْ تُقْرِضُوا اللَّه قَرْضاًحسناً یضاعفکُم و یغْفرْ لَکُم و اللَّه شَکُور حلیم ( تغابن 17 .« اگر به خدا قرض الحسنه دهید آن را براى شما مضاعف مىسازد، و شما را مىبخشد و خداوند شکر کننده و بردبار است »چرا قرض بدون ربا را قرض الحسنه می نامند؟ زیرا قرض دهنده در برابر آن هیچ سود مادي دریافت نمی کند و این عمل تنها براي رضاي خدا صورت می گیرد و عمل صالحی که براي خدا انجام شود قطعاً حسنه و نیکو است.چه نتایجی براي قرض الحسنه بیان شده است؟ آیه نتایج 18 حدید دست یافتن به پاداش مضاعف و پر ارزش 12 مائده دست یافتن به آمرزش و پوشانده شدن گناهان و بهشت برین 17 تغابن مضاعف شدن پاداش و بخشش گناهانچه انگیزه اي سبب می شود که برخی بتوانند به راحتی زکات ، خمس و مالیات خود را بپردازد ولی براي برخی دیگر سخت باشد و از این وظیفه ي دینی سرباز بزنند؟.
مواردي که باعث عدم پرداخت خمس و زکات و مالیات می شود: الف- عدم داشتن ایمان و اعتقاد راسخ ب- بی تفاوت بودن نسبت به جامعه و سرنوشت خویش
4-
نمونه هایی از کارهاي کاذب را نام ببرید و تاثیر آن را بر اقتصاد جامعه توضیح دهید. فروش مواد مخدر و دخانی – خرید و فروش کالاهاي قاچاق – واسطه گریهاي بی مورد در معاملات
درس شانزدهم- یاری از نماز و روزه - ص 187
1-
2-
3-
4-
در صورتی که یکی از مبطلات روزه را انجام نداده باشد می تواند روزه گرفته و در غیر این صورت نمی تواند روزه بگیرد.نمی تواند روزه بگیرد.می تواند روزه بگیرد.اگر قبل از اذان ظهر به وطنش برمی گردد می تواند روزه بگیرد وگرنه نمی تواند روزه بگیرد.در صورتی که نمی تواند آن روز را روزه بگیرد نباید قبل از خارج شدن از حد ترخص( چهار فرسخ) یکی از کارهای مبطلات روزه را انجام دهد.
دانش آموزان عزیزم موفق و پیروز باشید
منتظر نظرات شما هستم
درس سیزدهم:زیبایی عفاف :ص ۱۴۳
رعایت دستورات و تعالیم اسلامی در زمینه کنترل نگاه و شیوه پوشش
2-
تحریف تعالیم حضرت عیسی (ع) و فاصله گرفتن مسیحیان از تعالیم اصلی آن حضرت
3-
درس نهم:فرجام کارص ۹۸۱
خیر:زیرا مجازات آخرت همان جنبه باطنی و غیبی اعمال انسان است ، ودر این نوع از مجازات ظلم متحقق نیست.اگر از نوع اول و بر اساس قراردادهایی بود ممکن است به جهت عدم تناسب ظلم صورت گیرد
درس هشتم:واقعه ي بزرگ ص ۸۳۱
درس هفتم:منزلگاه بعدص ۷۵۱
درس ششم:ص۵۷۱
لازمه ي حکمت خدا این است که هیچ کاري ازکارهاي خدا بیهوده و عبث نباشد.خداوند برای هر میلی در درون انسان پاسخی در بیرون قرار داده ،از طرفی انسان دارای میل جاودانگی و میل به کمالات است که دراین دنیای محدود و فانی به آن ها پاسخ داده نمی شود، بر اساس حکمت الهی زندگی جاودانه و کامل اخروی ضروری است تا پاسخ مناسبی برای این امیال انسان باشد
درس چهارم اندیشه و تحقیق ندارد
درس سوم:سرمایه هاي رشد :ص ۴۰۱
۲
إِنَّ الْمتَّقینَ فی جنَّات و نَهرٍ ( ۵۴ ) فی مقْعد صدقٍ عنْد ملیک مقْتَدرٍ ( ۵۵ قمر) .« پرهیزگاران در باغها و نهرهاى بهشتى جاى دارند.* در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم
[ شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 16:10 ] [ گروه دین وزندگی ]

 جزوه دین وزندگی سال چهارم ، درس 8 و 9 

کاری از جناب زاهد نجفی

 

 

زاهد نجفی – مدرس دین و زندگی

09115214192


اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید  


حجم فایل : 664 کیلوبایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

 

جزوه دین وزندگی ، درس 5 سال سوم و درس 6 سال چهارم

کاری از جناب زاهد نجفی

 

زاهد نجفی – مدرس دین و زندگی

09115214192


اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید  


حجم فایل : 1.09 مگابایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

 

جزوه خلاصه دین و زندگی 3‎

کاری از جناب سعید شهریار

 


اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید  


حجم فایل : 779 کیلوبایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

 

 خلاصه معارف پیش دانشگاهی (دین وزندگی 4)

کاری از جناب بهنام کامجو

 

 

اینجانب دبیر درس دین وزندگی وفلسفه ومنطق هستم که درس دین وزندگی 3 ونیز سوالات نهایی به صورت درس به درس و….جمع آوری کرده ام
آدرس سایت: maarefjahrom.ir


اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید  


حجم فایل : 493 کیلوبایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

 

جزوه آموزشی جامع دین و زندگی 3

کاری از جناب رضا جهانی

 

جزوه حاضر مجموعه ای جامع است که تمامی مطالب دین وزندگی سال سوم دبیرستان در برمی گیرد که می تواند منبع مناسبی برای دانش آموزان سال سوم متوسطه و داوطلبان آزمون سراسری قرار گیرد.
مجموعه مطالبی را که این جزوه را تشکیل می دهند عبارتند از : تفسیر و پیام آیات،نمونه سوالات طبقه بندی درسی و نهایی و گنجیه نکات شب کنکوری دین و زندگی سال سوم + نقد وبررسی کتاب درسی سال سوم

 

رضا جهانی
مدرس دین وزندگی کنکور سراسری
شماره تماس : 09103936488


اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید  


حجم فایل : 1.43 مگابایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

 

پیام آیات دین وزندگی سال چهارم دبیرستان
مطابق با کتاب درسی چاپ 1393

کاری از جناب رضا جهانی

 

 

 

 


اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید  


حجم فایل : 718 کیلوبایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

 

تفسیر آیات دین وزندگی 2‎ 

کاری از جناب رضا جهانی

تفسیر آیات دین وزندگی 2  براساس تفسیر نور حجه السلام قرائتی

 

دروس 9 تا 11 اضافه شد

 

 

پسورد فایل فشرده : www.konkur.in


اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید  


تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

 

پاسخ اندیشه و تحقیق دین و زندگی سوم دبیرستان

کاری از جناب محمد صدری دهاقانی

 

محمد صدری دهاقانی از استان اصفهان
دانش آموز سوم تجربی


اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید  


حجم فایل : 750 کیلوبایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

 

مجموعه ویدیو های آموزش دین و زندگی کنکور

کاری از علیرضا یوسفیانپور و توحید خالدیان

 

دروس هدایت و معادشناسی و هدفمندی درس دینی افزوده شد ( 5 دی 92 )

 

 

 

 

قسمت پنجم : مبحث هدفمندی دین و زندگی یوسفیانپور ( 5 دی 92 )

حجم : 11.09 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

قسمت چهارم : مبحث هدایت ( 5 دی 92 )

حجم : 7.29 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

قسمت سوم : معادشناسی ( 5 دی 92 )

حجم : 9.64 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

قسمت دوم : توحید شناسی

حجم : 8.77 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

قسمت اول : قضا و قدر

حجم : 17.99 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

سؤالات دین و زندگی کنکور 5 گروه آزمایشی سراسری سال 91‎ با فرمت ورد

کاری از جناب قاسم مندوانی ( عبادی )

 

 

 

 

نام فایل : سؤالات دین و زندگی کنکور 5 گروه آزمایشی سراسری سال 91‎

حجم : 135 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

با تشکر از جناب قاسم مندوانی ( عبادی )
شماره تماس : 09166344828
پیام: دبیر معارف اسلامی و فلسفه و منطق شهرستان شادگان و سرگروه معارف اسلامی و فلسفه و منطق این شهرستان می بتشم .


جزوات دین و زندگی مخصوص کنکوری های سال 93

کاری از جناب محمد حسین یمینی نیا

 

بررسی خط مشی دروس دینی برای مرور سریع و یاد آوری 100 %  افزوده شد ( 16 مهر 92 ) 

 

 

بررسی جزءبه جزء روایات و احادیث و تطابق آنها با متن و آیات به صورت کاملا تستی و کلید واژه ای
بررسی نکات و کلید واژه های هر درس و نکات مربوط به پایه های مختلف
بررسی نکات ماهرانه برای تست زنی برای هر درس در بخش روایات

روش تست زنی و نحوه نگرش به یک تست دین و زندگی در هنگام مواجه شدن با آن بررسی ساده وراه های شناسایی کلید واژها در یک تست

 

 

 

 

 

بررسی خط مشی دروس دین و زندگی برای مرور سریع و یاد آوری 100 % ( 16 مهر 92 )

حجم : 593 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

بررسی 10 تست از کنکورسالهای اخیر برای کاربردی کردن نکات جزوه (16 شهریور 92)

حجم : 1.02 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍| پرشین گیگ  

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

نام فایل : درس 2 و 3 دینی سال چهارم دبیرستان – مراتب توحید( 31 مرداد 92 )

حجم : 593 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم ‍| پرشین گیگ  

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

نام فایل : بررسی دقیق روایات 3 درس اول دینی سال دوم دبیرستان( 9 مرداد 92 )

حجم : 485 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم ‍| پرشین گیگ  

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

نام فایل :بررسی نکات درسی 2 درس اول دینی سال دوم دبیرستان ( 2 مرداد 92 )

حجم : 533 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم ‍| پرشین گیگ  

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

با تشکر از جناب محمد حسین یمینی نیا برای ارسال این مطلب به سایت کنکور
شماره تماس : 09356078280 


 روش مطالعه درس دین وزندگی کنکور و دبیرستان

به همراه 13نکته کلیدی درباره ی روش مطالعه دین و زندگی

کاری از جناب رضا جهانی

 

 

 

کنکوری های عزیز، تمامی نکات را با توجه به تجربیات خودم نوشته ام. امیدوارم برایتان مفید باشد.

1) اولین و مهمترین نکته: با نام خدا شروع و با عشق بخوانید. هر اتفاق یا خاطره بدی که از کلاس درس یا امتحان ویا معلمتان دارید را فراموش کنید و فکر کنید برای اولین بار است که این کتاب را میخوانید.

2) همه ی کتاب ( عناوین، سرتیترها، پرسش ها، احادیث و روایات … همه و همه …) براساس آیات ابتدا یا داخل درس است. پس مبنا و اصل یادگیری خود را بر روی آیات قرار دهید. 

3) هر تیتر، پرسش یا حدیثی که درون درس است مطمئنا نتیجه ی از نکات آیات یا مفاهیم آن است. پس حتما نکات آیات را به دقت پیداکنید (بهتر است با معلم خود این کار را انجام دهید) و ارتباط هرآیه را باعنوان و هر پاراگراف پیدا و درک کنید.

4) حتما آیات را حفظ کنید. اما قبل از حفظ آیه و مطالب، سعی کنید به مفهوم آن پی ببرید.

5) نکات را از هرکتاب کمک درسی که دارید جمع آوری کنید. نیازی به خرید ده ها کتاب کمک درسی مختلف برای دین و زندگی نیست، بهتر است کتابی که معلمتان پیشنهاد کرده است را خریده و بقیه کتاب ها را از دوست خود یا کتابخانه محله تان گرفته و نکات را کامل کنید.

6) سعی کنید همه نکات مربوط به هر قسمت را درون همان صفحه (بالا ویا پایین آن) نوشته و یا در قسمتی درون همان درس بنویسید.

7) بهتر است تست های کنکور سالهای اخیر(88-89-90-91-92-93)را دست نخورده بگذارید و نکات تست های سالهای قبل تر را که مربوط به آن درس است به صورت نکته درون کتابتان بنویسید.

8) هرگز دفتر و یا دفترچه نکات، جدا از کتاب دین و زندگی نباشد. کتاب دین و زندگی را حتما حتما حتما از روی خود کتاب خوانده و نکات را نیز درون کتاب نوشته شود.

9) توصیه میکنم دین و زندگی را به شیوه ی تدریس مفهومی استاد کریمی (در سی دی های گزینه2میتوانید تدریس ایشان را ببینید) خوانده و مفهوم را درک کنید.
10) کتاب های دوم و سوم وچهارم دبیرستان را به صورت ادامه دار بخوانید یعنی مطمئن باشید که هیچ کدام از یکدیگر جدا نیستند و در صورت سوال های سخت، تلفیقی از مطالب دو یا هرسه ی کتاب را می بینید.

11) در اوایل شروع مطالعه برای کنکور فقط تست های مبحثی بزنید و هیچگاه از مجموعه ی 3درس بیشتر نزنید؛ سعی کنید تا اوایل بهمن تمامی مباحث و دروس را به صورت مبحثی و درسی، جدا جدا، تست بزنید. پس حتما در برنامه ریزیتان از 3جلسه 5/1ساعته (5/4ساعت درهفته) کمتر وقت نگذارید؛ و هیچگاه1جلسه در هفته نخوانید. هر چه برنامتان خردتر باشد میزان بازدهی بالاتر خواهد بود.

12) و برنامه کلی اینکه بهتر است دین و زندگی سال دوم را در3ماه اول (مهر،آبان،آذر) و دین و زندگی سال سوم را در3ماه دوم (دی،بهمن،اسفند) و ترم اول سال چهارم را با برنامه مدرسه تا امتحانات ترم اول و ترم دوم سال چهارم را نیز با برنامه مدرسه تا امتحانات ترم دوم تمام کنید. هیچگاه زودتر از بهمن و یا دیرتر از فروردین خواندن یک دور کامل دین و زندگی را تمام نکنید!!! هرچه زودتر تمام کنید، مطمئنا کمتر به سراغش می روید و هرچه دیرتر تمام کنید، وقت برای مرورتان کاهش می یابد. پس سعی کنید اصل برنامه ریزیتان بر این اساس باشد که تا پایان اسفند ماه خواندن دروس را تمام کنید و دردوران طلایی نوروز و بعد از آن، مرور و تست زنی کنکوری داشته باشید.

13) و توصیه اصلی ام: هیچوقت ناامید نشوید وهمیشه با انرژی مثبت و امید به فرداهای روشن مطالعه نمائید و به این ایمان داشته باشید؛ هیچ زحمتی بی پاداش نمی ماند!!!

با آرزوی موفقیت همه ی شما عزیزان کنکوری

رضا جهانی،مدرس دین وزندگی کنکور

09103936488اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید  


حجم فایل : 567 کیلوبایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

روش مطالعه درس دین و زندگی + منابع پیشنهادی

کاری از جناب محمد کاظم میدانی

 

 
 
به نام خدا 

مهم ترین نکته در 25 سوال دینی کنکور شیوه ی طرح سوالات از اون هست ! و دخیل بودن نظر طراح در سوالات ! سوالات تقریبا با بودجه ی مشابهی از سه سال طرح میشن ولی به دلیل مطالب موجود در هر درس سوالات سخت و آسون پیش میان!  شاید در یک نگاه اولیه درس 8 پیش که مربوط به معیارهای تمدن اسلامی هست و دارای چندین صفحه مطلب صرفا حفظی است و آیات زیادی دارد سخت تر از درس 2 سال دوم که در مورد نظم در خلقت و هدف آفرینش هست و به گونه ای همه از قبل با اون آشنا هستند و تشکیل شده از چند تا آیه ی کوچک و متن درس کم و نه چندان حفظی به نظر بیاد ، اما پس از مطالعه ی درس ها و زدن تست های کنکور متوجه خواهید شد که سوالات درس 8 پیش کاملا جواب یکتا و مشخصی دارند ولی اغلب سوالاتی که از درس 2 دوم طرح میشن سوالاتی با ظاهر کلمات دشوار هستند که جواب به اون ها نیاز به استنباط زیاد داره اون هم نه هر استنباطی ! بلکه استنباطی به شیوه ی تفکر طراح سوال !

این شیوه ی طرح سوالات موجب میشه که درصد دینی افراد چندان متناسب با میزان مطالعه و تلاششون نباشه !  به طور مثال یکی از دوستانم در آزمون های آزمایشی درصدهای 100 ونزدیک به اون داشت و به قول خودش کتاب رو خورده بود ! اما در کنکور به درصد 78 رسید و یکی دیگه از دوستام فقط با کلیت درس ها آشنا بوده و روز قبل از کنکور تست های دینی کنکور های اخیر را زده و او هم به درصد 78 رسید ! این درصد برای نفر اول بسیار بد بود و برای نفر دوم یه درصد رویایی !  

اما این حرف ها دلیل بر نخواندن و کم کاری تو درس دینی نیست و این مثال هم همواره درست نیست و خیلی کم اتفاق میفته ! چه معلوم شاید سوالات کنکور شما خیلی هم استاندارد بود ! در ضمن دینی به خاطر ماهیت حفظی بودنش رسیدن به درصد بالایی که به اون مطمئن باشین تنها با تلاش ممکن میشه ! در همین مثال نفر اول شاید پایین ترین درصدی که براش ممکن بود همین درصد بود و ممکن بود 100 بزند ! اما نفر دوم بالاترین درصدی که براش ممکن بود همین درصد بود و ممکن بود زیر 50 بزند ! 

در مورد نحوه ی خوندن دینی ، به دلیل حفظی بودنش نکته ی خاصی نمیشه گفت اما یه سری راهکار برای بهتر حفظ کردن و فهمیدن وجود داره….فرض کنید میخواهید درس 7 دینی 3 رو بخونید ( همین جوری گفتم !) برای اولین بار که با اون مواجه میشید اگه مطالب کلی درس رو نمیدونید یک بار به صورت روزنامه ای بخونید تا با مفاهیم و عنوان هاش آشنا بشین . برای بار دوم این دفعه باید بیفتید به جون کتاب ! ابتدا آیات رو دقیق بخونید و کامل بر نکات و واژه های مهمش مسلط شین…در مورد متن درس هم واو به واو بخونید و مطالب مهم رو مشخص کنید و همچنین جای اومدن مطالب رو هم یاد بگیرید ! یعنی بدونید فلان مطلب به دنبال فلان مطلب و تحت عنوان فلان اومد ! رابظه های علت و معلولی رو خوب تشخیص بدین و با فلش مشخص کنید …هر جا که نکته های ترکیبی با درس های قبل یا بعد یا با تکه ای دیگر از متن به ذهنتون رسید همون جا بنویسید ! اشکالی پیش نمیاد اگه کتابتون تمیز و نو نباشه ! هر چی میتونید نکته ها رو بنویسید…بعد از تموم شدن درس برای یه بار دیگه نکته های آیات و ارتباط با متن درس رو از یه منبع مناسب مطالعه کنید و ارتباط آیات و متن رو در کنار آیه یا متن اضافه کنید. ( منبع پیشنهادی : آیات و نکات گاج یا گاج جامع )  

تا اینجا درس رو مطالعه کردین اما هنوز دو کار مونده : حل تست و مرور . حتما چند روز بعد از مطالعه به سراغ تست های اون درس برید تا با نحوه ی طرح سوال از اون درس آشنا بشین چون غالبا قالب طرح سوال از یک درس خاص زیاد تغییر نمیکنه ! منبع اصلی تست هم تستای کنکورای سال های قبل و سوالات تالیفی واقعا مشابه هست ! (منبع پیشنهادی: گاج جامع – نشرالگو جامع-همگامان جامع) .

همچنین مطلب بسیار مهم تر از مطالعه مروره ! اولین کاری که بسیار بهتون کمک میکنه اینه که هر وقت و هر جا تستی از این درس دیدید که نکته ی جدیدی رو مد نظر داشت اون رو بلافاصله به کتابتون وارد کنید! این جوری تا قبل کنکور تقریبا کل متن کتاب رو شخم زدین! 

یه روش خیلی کار آمد برای مطالب حفظی که نه فقط برای دینی بلکه برای هر مطلب حفظی میتونید استفاده کنید روش نوشتن است ! به همین سادگی ! نوشتن برابر است با 7 بار خواندن ! اگر به مطلبی برخوردین که خیلی حفظی هست و نمیتونین به راحتی حفظ کنید به صورت مفهومی بنویسید و حتی میتونید خلاصه نویسی کنید ! حتی رونویسی از مطلب میتونه به جایگیری مطلب تو حافظه کمک زیادی بکنه ! در ضمن فایده ی دیگری که داره اینه که بازدهی مطالعه رو بالا می بره ! چون مدام دست شما به کاغذ و قلم هست و در حین خوندن مطلب حفظی تکراری که احتمالا علاقه ای هم به اون ندارین حواستون پرت نمیشه ! یکی دیگه از کارهایی که میشه انجام داد مارک دار کردن و خط کشیدن زیر نکات مهم هست. اما باید توجه کنید که مارکدار کردن باید در زمان تسلط بر متن درس و فقط برای نکات مهمش استفاده بشه ! مشخصا کسی که بار اول درس رو میخونه نمیتونه به خوبی نکات مهم رو مارکدار کنه و یا اینکه تمامی متن رو به دلیل جدید بودن مارکدار میکنه !   

اگر دینی رو از تابستون شروع می کنید ( که ضرر هم نمیکنید) دینی 2و3 رو کامل به این شیوه بخونید و با تست ها آشنا باشین ( نیاز به حل تست های خیلی زیاد نیست) و در طی سال هم دینی پیش رو میخونید و دینی ها رو طبق برنامه های آزمون های آزمایشی مرور می کنید … و در دوران جمع بندی هم مروری کلی و حل تست های زیاد شما رو به تسلط بالایی بر دینی میرسونه.( و ان شاء الله که سوالات هم مناسب هست)

محمد کاظم میدانی
تابستان 93

 
 

اگر هر گونه سوالی داشتید می توانید در تاپیک زیر, در انجمن کنکور از شخص ایشون بپرسید

 

http://forum.konkur.in/thread13006.html

 
 
هر گونه کپی برداری از این مطلب بدون ذکر نام نویسنده و سایت کنکور ممنوع می باشد

موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، پیام آیات دین وزندگی دوم
[ دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 21:53 ] [ گروه دین وزندگی ]
كتابهاي دين و زندگي

 

كتاب دين و زندگي 1 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 2 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 3 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 4 ( نسخه pdf )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پيام آيات ديني 1 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 1 ( نسخه pdf )

پيام آيات ديني 2 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 2 ( نسخه pdf )

پيان آيات ديني 3 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 3 ( نسخه pdf ) 

پيام آيات ديني 4 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 4 ( نسخه pdf )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه pdf )

ترجمه منظوم آيات ديني 3 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آيات ديني 3 ( نسخه pdf ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه word )

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه pdf )

پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 3 همراه با پاسخ آنها ( نسخه word )

پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 3 همراه با پاسخ آنها ( نسخه pdf )

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه word )

انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf )

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 4 ( نسخه word )

پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 4 ( نسخه pdf )

سؤالات امتحان نهایی دین و زندگی 4 همراه با پاسخنامه ( نسخه word ) 

سؤالات امتحان نهایی دین و زندگی 4 همراه با پاسخنامه ( pdf

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، پیام آیات دین وزندگی دوم
[ سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 15:41 ] [ گروه دین وزندگی ]
دین و زندگی دوم دبیرستان

ابتدا اين خطبه ی حضرت علی (ع) را که در نهج البلاغه آمده است، بخوانيد و
ويژگی های خلقت خداوند را از آن استخراج کنيد.


او خداوندی است که موجودات را آفريد، بدون اين که از هيچ نمونه ی آماده و
پيش ساخته ای ايده بگيرد و از کار خالق ديگری که پيش از وی جهانی را آفريده باشد،
تقليد کند.
... آثار صنع و نشانه های حکمتش در نوآوری های بی سابقه و خلقت بی نظيرش هويداست.
بنابراين، هر يک از موجوداتی که خدا آفريده، برهان آفريدگاری و دليل خداوندی
اوست؛ حتی اگر آن موجود، جامد و بی زبان باشد. چرا که آن هم با زبان بی زبانی خالق
خود را معرفی می کند و تدبير خدا را باز می گويد، بدون اين که به سخن گفتن نيازی
داشته باشد. دلالتش بر وجود خدا همواره استوار است و در هر لحظه آفريننده ی خود
را نشان می دهد.
... خدای متعال همه ی مخلوقات را براساس مقياس، نظم مشخص، اندازه های
مخصوص و متناسب با هر يک از آن مخلوقات آفريد و در آفرينش آن ها طوری اندازه ها
را برقرار کرد که محکم و استوار بمانند و از هم فرونپاشند. هر چيزی را مطابق برنامه ای
دقيق به بهترين شکل طراحی کرد و آن گاه بدان نظم و ظرافت بخشيد و آن را در مسير
انجام وظيفه و دست يابی به هدف خاص وی هدايت کرد.

همه ی اين کارها بدان جهت بود که هيچ يک از مخلوقات از محدوده و چهارچوب
تعيين شده از جانب خداوند تجاوز نکند و برای رسيدن به مقصد مورد نظر و کمال نهايی
کوتاهی ننمايد و اگر خداوند به او دستوری داد، انجام دادنش بر وی دشوار نباشد و
سرکشی نکند.

1 خلقت بديع و بدون هيچ نمونه ي پيش ساخته (علم و آگاهي)
2 شهود نشانه هاي حكمت خدا در مخلوقات (مخلوقات برهان آفريدگاري و دليل خداوندي او هستند.)
3 وجود مقياس و نظم مشخص، متناسب با مخلوقات براي آن كه محكم و استوار بمانند و فرونپاشند. (تقدير الهي)
4 عدم تجاوز مخلوقات از محدوده و چهارچوب تعيين شده از جانب خداوند (حكمت و تدبير)

 

قرآن کريم در آيه های ٦٨ و ٦٩ سوره ی نحل، درباره ی زنبور عسل سخن
گفته است. درباره ی اين زنبور و چگونگی فعاليت آن برای توليد عسل تحقيق کنيد و
نتيجه را در کلاس ارائه دهيد.

معنی آیه 68 و 69 سوره نحل: و خدا به زنبور عسل وحی کرد که از کوه ها و درختان و سقفهای رفیع منزل گیرید و بعد از میوه های شیرین تغذیه کنید و راه پروردگارتان را با اطاعت بپوئید آنگاه از درون آنها شربت شیرینی به رنگهای مختلف بیرون آید که در آن شفاء مردمان است. در این کار نیز آیت قدرت خدا برای متفکران پیداست.

 

زنبور های عسل به گونه ای وظایف خود را انجام می دهند که هر یک ابتدا مسئولیتی را بر عهده داردو برایی بدست آوردن غذا به سراغ گلها رفته و از شهد آنها استفاده می کنند بدون اینکه آن را با ماده ای ترکیب کنند و یا تغییری در آن بوجود آورند.

 

همچنین موم های آنها بسیار منظم ساخته شده است که به صورت شش ضلعی هایی کنار هم قرار گرفته اند و عسل را درون آن ها می ریزند.

 

زنبور عسل به گونه ای است که هم نیش آن برای بعضی از بیماران مفید است و هم چنین عسل آن به گونه ای است که برای درمان بیشتر بیماری ها مفید است. تا زمانی که زنبور عسل اطراف ماست مزاحمتی را برای ما بوجود نخواهد آورد اما زمانی که به کندوی آنها نزدیک می شوی احساس خطر کرده و به ما حمله ور می شوند.اگر زنبوری را که نزدیک کندویش است را اذیت کرده و بخواهیم آن را بکشیم عطری را پخش کرده و بقیه زنبور ها را خبر دار میکند.

 

کار تولید مثل آن ها بر عهده ملکه می باشد که از همه ی زنبورها درشت تر و زیباتر است،که غذای آن هم با بقیه فرق دارد .غذای تابستان ملکه دارای عسل و مقدار زیادی گرده ی گل است و غذای بهار و زمستان آن شبیه به قطره های رنگی می باشد و زمانی که هر کندو ملکه جدید را پرورش می دهد زنبور ها در زمان هایی معین اقدام به تشکیل کندوی جدیدی میکنند.

 

 

پاور پوینت درس اول

 

 

 

١-برخى از آيات قرآن کريم با عبارت ( وَ مِنۡ آياِته ی...) آغاز مى شود.
به آيات 22 تا 25 سوره ی روم و 29 سوره ی شوری مراجعه کنید و با بهره مندى از آن ها حکيمانه
بودن خلقت را توضيح دهيد.

خداوند هیچ کار عبث و بیهوده ای انجام نمیدهد و بر اثاث هدفی که در نظر دارد اجزا را به وجود می آورد و همکاری بین آنها شکل میدهد؛ مثلا خداوند آسمان ها و زمین را باعث آرامش قرار داده بنابراین از یک فرد حکیم کار بیهوده و باطل سر نمی زند

٢-کسى که می داند جهان از خداست و رو به سوى او دارد، اين عقيده چه تأثيرى
در زندگى او خواهد داشت؟

ایمان انسان به خدا زیاد می شود و با توجه به نظام خدا به سوی کمال حرکت می کند و واجبات را انجام می دهد و از گناهان و وسوسه های شیطان دوری می کند

 

۱- با توجه به آن چه در خطبه ی ٩٠ نهج البلاغه و قسمت ((الهام از طبیعت)) آمد، دو جدول مانند جدول زير تنظيم کنيد و ويژگى هاى علم الهى و علم انسان و جهان خلقت و مصنوعات انسان را بنويسيد.

1) بدیع و بی سابقه بودن خلقت و استفاده نکردن از طرح و نقشه ی قبلی یا تقلید از کار خالقی دیگر2) هویدایی آثار صنع و نشانه های حکمت الهی در این نوآوری بی سابقه و خلقت بی نظیر   

 

3)آیت و نشانه بودن همه موجودات بر حکمت و تدبیر الهی

 

4) آفرینش مخلوقات بر اساس مقیاس،نظم مشخص و اندازه های مخصوص و متناسب با هدف در هر موجود «انا کل شی خلقنا بقدیر» و «الذی قدر فهدی»

5)طراحی ساختار هر موجود در بهترین وجه و هدایت آن در مسیر دستیابی به هدف خاص      

 

پاورپوینت درس دوم

 

 

١-ارزش های وجودی انسان که او را بر ساير موجودات برتری می دهد، کدام اند؟

عوامل رشد که عبارتند از عزت نفس و کرامت نفس،قوه ی تفکر،قوه ی انتخاب و اختیار،سرشت خدا آشنا،گرایش به خوبی ها و دوری از بدی ها(نفس لوامه)،عنایت الهی

2- در آيات ٥٤ و ٥٥ سوره ی قمر تأمل کنيد و ببينيد چه جايگاهی برای انسان های
پاک و پرهيزکار پيش بينی شده است.

سوره قمر آيه 54
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ‏
‏ترجمه : ‏
‏قطعاً پرهيزگاران در باغها و كنار جويباران بهشتي جاي خواهند داشت 

                                                   
سوره قمر آيه 55
‏متن آيه : ‏
‏ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ‏

‏ترجمه : ‏
در مجلس راستيني ( كه ياوه‌سرائي و بزهكاري در آن جائي ندارد . . . در ) پيشگاه پادشاه بزرگ و توانائي ( كه آفريدگار و خداوندگار همه كائنات است ) .‏

٣ -آيا وجود شيطان مانع اختيار و اراده ی ما در تصميم گيری ها می شود؟

کار او وسوسه کردن و دادن وعده های دروغين است و جز از همين طريق، راه نفوذ ديگری
در ما ندارد. اين خود ما هستيم که به او اجازه ی وسوسه می دهيم يا راه فريب را بر او
می بنديم.


4- سرمايه های الهی در وجود ما را با موانع رشد مقايسه کنيد و تقابل ميان
آن ها را توضيح دهيد.

سرمایه های الهی: 1- نفس لوامه 2-عقل 3-سرشت خدا آشنا 4-گرایش به نیکی ها

          موانع رشد: 1-نفس اماره 2-جهل 3-غفلت از خدا و آخرت 4-وسوسه های شیطان

 یشنهاد درس سوم

 1-تصويری طراحی کنيد که انسان را ميان دو دعوت نشان دهد: دعوت پيامبران
الهی و دعوت شيطان وسوسه گر.

کلیک کنید

 

http://dini2tajrobi.blogfa.com/

 

 

 

                                             

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، پیام آیات دین وزندگی دوم
[ پنجشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 21:14 ] [ گروه دین وزندگی ]
دانلودفایل های صوتی آموزش دین و زندگی دوم دبیرستان ویژه کنکوری ها.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

منبع:گروه دین و زندگی خوزستان

                

دانلود آیات پرتکرار درس دین و زندگی دوم متوسطه در کنکور سراسری.

فایل دانلود

پاورپوینت های مربوط به دین و زندگی دوم دبیرستان

دانلود پاورپوینت درس دوم (با کاروان هستی)

دانلود پاورپوینت درس سوم (سرمایه های انسان)

منبع :kabeye-oshagh.persianblog.ir

دانلود پاورپوینت درس ششم(آینده ی روشن)

منبع :kabeye-oshagh.persianblog

دانلود پاورپوینت درس هشتم(واقعه ی بزرگ)

دانلود پاورپوینت درس نهم(فرجام کار درس)

منبع :kabeye-oshagh.persianblog.ir

دانلود پاورپوینت درس ۱۰ تا ۱۳ دین و زندگی دوم دبیرستان

 

دانلود پاورپوینت درس ۱۴ تا ۱۶ دین و زندگی دوم دبیرستان

 

منبع :arta-dini.blogfa.com

 

پس از دانلود و باز کردن پاورپوینت ها گزینه ی read only  رابزنید .


دانلود پیام آیات و روایات دین و زندگی دوم متوسطه 

سؤالات دین و زندگی ۵ گروه آزمایشی کنکور سراسری سال ۹۱

حجم : 135 کیلوبایت

دانلود: لینک مستقیم

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع :سایت کنکور

            

ترجمه منظوم آيات قرآن کریم  دين و زندگی دبیرستان
 
 
 
 
 دین و زندگی ۱                     دین و زندگی۲
 
 
 
دین و زندگی ۳                      دین و زندگی ۴
 
 
 
 
 درس ۸ و ۹ دین و زندگی ۲ـ آقای هادی سرکشیک زاده :  پیکوفایل | پرشین  گیگ
 درس ۸ و ۹ دین و زندگی ۲ـ آقای هادی سرکشیک زاده : 

بخش اول: پیکوفایل | پرشین گیگ     بخش دوم : پیکوفایل | پرشین گیگ


 اسلاید های درس ۸ و ۹ دین و زندگی ۲ـ آقای هادی سرکشیک زاده :  پیکوفایل | پرشین گیگ

منبع: مطالب ونکات کنکوری 4konkoor92.blogfa.com

 

         

دانلود بارم  دروس کتاب های دین و زندگی سال تحصیلی ۹۳-۹۲

فایل دانلود             

 دانلود آیات پرتکرار دین و زندگی۳ در کنکور سراسری

فایل دانلود

دانلود آیات پرتکرار درس دین و زندگی دوم متوسطه در کنکور سراسری.

فایل دانلود

دانلود حذفیات دین و زندگی کنکور۹۳


نام فایل :بررسی نکات درسی 2 درس اول دینی سال دوم دبیرستان

حجم : 533 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم  

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور                                      

............................................................................................................................

بررسی خط مشی دروس دین و زندگی برای مرور سریع و یاد آوری 100 %

حجم : 593 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور                                           

...................................................................................................................................

نام فایل : درس 2 و 3 دینی سال چهارم دبیرستان – مراتب توحید

حجم : 593 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور  

      

دانلود پاورپوینت های دروس دین و زندگی چهارم دبیرستان: 

روش های خواندن کنکوری دین و زندگی منبع :.m-mohsenikabir.blogfa.com

 

درس دوم   منبع : .dinitaybad.blogfa.com

 

درس سوم - حقیقت بندگی     منبع : .portal1.teg-eaedu.ir

 

درس ششم-سنت های الهی منبع : m-mohsenikabir.blogfa.com

 

درس هفتم- توبه  منبع : m-mohsenikabir.blogfa.com

 

درس نهم   منبع : .dinitaybad.blogfa.com

 

درس دهم    منبع :.dinitaybad.blogfa.com

 نمونه سؤالات دین و زندگی مدارس ایران را ببینید.


دانلود پیام آیات و روایات دین و زندگی دوم متوسطه 

 دانلود پاورپوینت درس های دین و زندگی(۳) 

 درس اول: هدایت الهی

درس دوم : هدایت مستمر

درس سوم : معجزه ای از نوع کتاب

درس چهارم: گستره ی رسالت پیامبر(ص)

درس پنجم: تداوم رسالت

درس ششم : جایگاه امامان

درس هفتم : وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه

درس هشتم : احیای ارزش های راستین

درس نهم : خورشید پنهان

درس دهم : در انتظار طلوع

درس یازدهم: مرجعیت و ولایت فقیه

درس دوازدهم: ویژگی های حکومت اسلامی

منبع:دین و زندگی تایباد


دانلود نکات مهم ونمونه تست دین وزندگی دوم درس های  1و2

دانلودنکات مهم ونمونه تست دین وزندگی دوم درس های3و4و۵

دانلود نکات مهم ونمونه تست دین وزندگی دوم درس های 6و7و8

دانلود نکات مهم ونمونه تست دین وزندگی دوم درس های 9و10و11

دانلودنکات مهم ونمونه تست دین وزندگی دوم درس های12و13و14

دانلودنکات مهم ونمونه تست دین وزندگی دوم درس های15و16

منبع: موسسه فرهنگی رهپویان دانش واندیشه

خلاصه دین وزندگی سال دوم دبیرستان+تست

درس های۱و۲و۳و۴ با نمونه سوالات تستی

pdfحجم فایل: ۹۷۷کیلوبایت              دانلود

تست دین وزندگی سال سوم باپاسخ نامه

حجم فایل:  ۱.۵۸مگابایت

  (کمک آموزشی دین وزندگی )               دانلود

         

تست دین وزندگی دوم +خلاصه ونکات درس سوم 

درس سوم : سرمایه های انسان pdfحجم فایل :  ۲۷۵کیلوبایت  

  منبع:  نشر الگو                              دانلود


سؤالات هشت دوره امتحان نهایی دین و زندگی(۳) را با پاسخ دانلود کنید.


پاورپوینت دین و زندگی(۱)

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم  

درس چهاردهم  

درس پانزدهم

درس شانزدهم

منبع:http://darsi.persianblog.ir

راهنمای دین و زندگی سوم دبیرستان 

                  و

راهنمای کتاب منطق سوم دبیرستان 

 را با کلیک روی آن می توانید دانلود کنید.                                   
                                                  

موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، پیام آیات دین وزندگی دوم
[ سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ ] [ 22:56 ] [ گروه دین وزندگی ]

جزوه سؤالات نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان

جزوه ی  سؤالات نهایی دین و زندگی سال چهارم

( پیش دانشگاهی ) متوسطه ی دوم

مهر ماه 92

برای دانلود سؤالات درسهای 1 تا 6 فایل ذیل را دانلود کنید :

دریافت نمایید


برای دانلود سؤالات درسهای 7 تا 10 فایل ذیل را دانلود کنید :

 دریافت نمایید 


پاورپوینت دین و زندگی سال چهارم متوسطه

( پیش دانشگاهی )

درس دوم

درس هفتم

درس نهم

درس دهم


نقدهای متخب سؤالات داخلی

فایل ذیل را دانلود نمایید :

نقد های منتخب سوالات داخلی پایه دوم

پاسخ فعالیت ها و تمرینات دین و زندگی (4)

فایل ذیل را دانلود نمایید :

اصلاحات کتاب دین و زندگی سال چهارم چاپ 92

نقدهای منتخب سؤالات نهایی

فایل ذیل را دانلود نمایید :

نقدهای منتخب سوالات امتحانات نهایی درس دین وزندگی خرداد92

بارم بندی دروس دین و زندگی چاپ 92


فایل ذیل را دانلود نمایید :

بارم بندی دروس سال 92


دانلود کتابهای الکترونیکی مدارس قرآنی


قرآن کتاب هدایت( وي‍‍ژه مربيان راهنمايي)
قرآن نردبان تعالی( آموزش روان خواني)
قرآن معجزه جاوید( روش هاي حفظ )
قرآن نامه محبوب(آموزش روخواني )
قرآن کتاب شگفتی ها (‌آموزش تجويد 1)
قرآن کتاب زیبایی ها(آموزش تجويد2)
قرآن کتاب زندگی(‌ويژه مربيان دوره متوسطه)


کتب الکترونیکی دین و زندگی دبیرستان


کتاب الکترونیکی دین و زندگی دوم دبیرستان
کتاب الکترونیکی دین و زندگی سوم دبیرستان
کتاب الکترونیکی دین و زندگی اول دبیرستان


منبع :

http://www.azinboard.com


دین و زندگی 2 وِیژه ی کنکوری ها !

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت ششم

قسمت هفت

قسمت هشت تا یازده

کتاب معلم(راهنمای تدریس) چاپ 92

قرآن وتعلیمات دینی پيش دانشگاهي

دروس 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،8 و 9


پاورپوینت درس 9دین و زندگی1 

پاورپوینت درس 10دین و زندگی 1

پا ورپوینت درس 10دین و زندگی1با ترجمه آیات و انجام فعالیت ها و اندیشه وتحقیق

پاورپوینت درس 11دین و زندگی1 

درس 11کلاس اول 2همراه با انجام فعالیت ها

درس 11کلاس اول 1(زیباست با یک کم حجم بیشتر)

درس 12 دین و زندگی 1

درس 13دین و زندگی 1فقط ترجمه آیات

درس 14 دین و زندگی 1

درس 15بدون انجام فعلیت ها

درس 16دین و زندگی 1بدون انجام فعالیت ها

______________

منبع :

http://shagerd20.blogfa.comبررسي نسبت آزمون‌هاي سراسري با اهداف درس تعليم و تربيت ديني

  فایل ضمیمه

نقد سؤالات درس ديني در آزمون سراسري سال 1392
  فایل ضمیمه

 

نمونه سوالات دین و زندگی 1 (کل کتاب)

برای دریافت فایل روی "دانلود" کلیک کنید!


دانلودبرای دریافت سوالات طبقه بندی شده دین و زندگی پیش دانشگاهی روی عبارت زیر کلیک کنید:

سوالات طبقه بندي شده دين و زندگي پيش دانشگاهي

 

برگرفته از سایت: http://dini.razaviedu.ir


برای دریافت سوالات طبقه بندی شده نهایی دین و زندگی۳

به روز شده تا شهریور ۹۱ روی عبارت زیر کلیک کنید:

سوالات طبقه بندی شده نهایی دین و زندگی ۳ به روز شده تا شهریور ۹۱

 

برگرفته از سایت: http://dini.razaviedu.ir


براي دانلود بر روي لینک زیر راست كليك كرده و سپس گزينه Save Target As را انتخاب كنيد.

دانلود کنید


جهت دیدن بانک سوالات درس دین و زندگی سال اول دبیرستان اینجا را کلیک کنید

خلاصه  درس دین و زندگی سال اول همراه با سوالات مهم  درس

قسمت اول (هشت درس اول )


سوالات تشریحی دین و زندگی سال دوم (ترم دوم درس نهم تا آخر)ادامه مطلب
1
بیست سوال تستی دین و زندگی اول

       لطفا سوالات را در ادامه مطلب  بخوانید.ادامه مطلب

در پناه ایمان

درس هفتم

محدثه مهیمنیان پور

کلاس اول 3

دبیرستان نمونه حدیث

نزدیکی به خدا

درس پنجم

رضوان اندرزی

اول 2

دبیرستان نمونه حدیث


در وادی امن

درس هشتم

گروه سراش

ساغر و روناک و الهام وشیدا


اول 3

نزدیکی به خدا

درس پنجم

صدیقه حاجیانی

اول 2

مقاله ای در رثای امام حسین

پاورپونت مبارزه بانفس

 تهیه کننده :رضوان اندرزی

اول 2

مدرسه نمونه دولتی حدیث

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

نام سوره ها ی قران به نظم

 

تنظیم کننده:محبوبه تنگستانی

کلاس:اول2

مدرسه نمونه دولتی حدیث

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

تفسیر  چند سوره از قران مجید

تهیه کننده:آناهیتا آیین  جمشید 

اول 2

مدرسه نمونه دولتی حدیث


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

بچه هاعالی بود

دوستتون دارم

http://aftab85nj.blogfa.com/


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، سئوالات متن دین وزندگی اول
[ جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 19:53 ] [ گروه دین وزندگی ]
دین و زندگی 1

 

 

 

 

 

 

همکاران محترم جهت مشاهده کلیک نمایید :

 

راهنمای معلم دین و زندگی

1

اندیشه و تحقیق دین و زندگی 1 (پاسخ ها ) 

    

نمونه سوالات دین و زندگی 1 به تفکیک دروس

 

صد سوال تشریحی دین و زندگی

 

دانلود تلاوت آیات دین و زندگی 1

 

نمونه تست دین و زندگی 1

 

كتاب دين و زندگي 1 ( نسخه pdf ) 

 

پيام آيات ديني 1 ( نسخه word )

 

پيام آيات ديني 1 ( نسخه pdf )

 دین و زندگی 2

 

 

جهت مشاهده لینک های  زیر را کلیک نمایید .

 

نمونه سوالا ت و پیام آیات دین و زندگی 2 ( متوسطه )

 

نمونه طرح درس سالانه  دین و زندگی ۲

 

راهنمای کتاب دین و زندگی 2

 

 

تلاوت آیات دین و زندگی 2 

 

 

كتاب دين و زندگي 2 ( نسخه pdf ) 

 

 

پيام آيات ديني 2 ( نسخه word )

 

 

پيام آيات ديني 2 ( نسخه pdf )

 

 

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه word )

 

 

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه pdf )

 دین و زندگی 3 و معارف

 

 

 

 

راهنمای دین و زندگی 3 

 

دانلود تلاوت آیات دین و زندگی 3  

 

اندیشه و تحقیق دین و زندگی 3 (پاسخ ها )    اندیشه و تحقیق

 

نمونه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 به تفکیک دروس 

 

كتاب دين و زندگي 3 ( نسخه pdf )

 

پيان آيات ديني 3 ( نسخه word )

 

 

پيام آيات ديني 3 ( نسخه pdf )

 

ترجمه منظوم آيات ديني 3 ( نسخه word )

 

 

ترجمه منظوم آيات ديني 3 ( نسخه pdf ) 

 

 

 انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه word )

 

انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf  

 

 

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه word )

 

 

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه pdf )

 

 

 

 

پيام آيات ديني 4 ( نسخه word ) 

 

پيام آيات ديني 4 ( نسخه pdf )

 

كتاب دين و زندگي 4 ( نسخه pdf )

   

دانلود متن کتاب معارف پیش دانشگاهی  

 

متن معارف  

 

 منبع بعضی دانلودها 

 

 

 

 

تستهای طبقه بندی شده کتب دین و زندگی به همراه پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده


فیلم ها و فایل های صوتی اموزشی  

 

فیلم آ موزشی دین و زندگی

 

 

 فایل صوتی :  علی گندمی ، صلوات ،  کتاب الکترونیکی قر آ ن

مواد کمک آ موزشی درس دین و زندگی

 

مواد کمک اموزشی دین و زندگی

 

 

سایتهای آ موزشی مرتبط با درس دین و زندگی و.....  

   کلیک نمایید :     سایت های آ موزشی مرتبط با درس دین و زندگی

 

        

 

وزارت آموزش و پرورش
دبیر خانه کشوری دینی و قرآن
گروه درسی تعلیم و تربیت دینی


گروه دینی و قرآن آذربایجان شرقی
گروه دینی و قرآن آذربایجان غربی
گروه دینی و قرآن اردبیل
گروه دینی و قرآن اصفهان
گروه دینی و قرآن البرز
گروه دینی و قرآن ایلام
گروه دینی و قرآن بوشهر
گروه دینی و قرآن تهران
گروه دینی و قرآن چهار محال
گروه دینی و قرآن خراسان جنوبی
گروه دینی و قرآن خراسان رضوی
گروه دینی و قرآن خراسان شمالی
گروه دینی و قرآن خوزستان
گروه دینی و قرآن زنجان
گروه دینی و قرآن سمنان
گروه دینی و قرآن سیستان
گروه دینی و قرآن فارس

گروه دینی و قرآن قزوین
گروه دینی و قرآن قم
گروه دینی و قرآن کردستان
گروه دینی و قرآن کرمان
گروه دینی و قرآن کرمانشاه
گروه دینی و قرآن کهگیلویه
گروه دینی و قرآن گلستان
گروه دینی و قرآن گیلان
گروه دینی و قرآن لرستان
گروه دینی و قرآن مازندران
گروه دینی و قرآن مرکزی
گروه دینی و قرآن هرمزگان
گروه دینی و قرآن همدان
گروه دینی و قرآن یزد     

       .............................

       

يونسکو

يونيسف

بانک جهاني

آموزش و پرورش انگلستان

آموزش و پرورش ايتاليا

 

آموزش و پرورش کره جنوبي

آموزش و پرورش آمريکا

آموزش و پرورش چين

آموزش و پرورش کانادا

آموزش و پرورش هندوستان

آموزش و پرورش ژاپن

آموزش و پرورش نيوزلند

آموزش و پرورش آرژانتين

آموزش و پرورش سوئد

آموزش الکترونیکی

دفتر تاليف و برنامه ريزي كتب درسي          


کتب راهنمای معلم دین و زندگی 1.2.3.4

راهنمای معلم دین و زندگی

برای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنیدبرای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنید

برای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنیدبرای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنید

 

 

 

کلیک نمایید : پاسخ گویی به شبهات

 

 

کلیک نمایید : پرسش و پاسخ 

 

 

 

کلیک نمایید :   پاسخ گویی به سوالات دینی  

 

 

 

کلیک نمایید :     

 

 


نمونه سوال دین و زندگی 2 ( نوبت اول ) دی 91  

نمونه سوال دین و زندگی 2 دی 91

 

نمونه سوال دین و زندگی۲  دی 91http://tabadkandini.blogfa.com

 


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، پیام آیات دین وزندگی دوم
[ جمعه ششم دی ۱۳۹۲ ] [ 19:55 ] [ گروه دین وزندگی ]

دین و زندگی (2) و (3)

دانلود : پاسخ های اندیشه و تحقیق سال دوم به صورت پاورپوینت

دانلود جزوه :لینک مستقیم

دانلود: جزوه ی پاسخ اندیشه و تحقیق دین و زندگی دوم

دانلود جزوه :لینک مستقیم


دانلود جزوه ۱ پاسخ اندیشه و تحقیق سال سوم دبیرستان

دانلود جزوه :لینک مستقیم

دانلود جزوه ۲ پاسخ اندیشه و تحقیق سال سوم دبیرستان

دانلود جزوه :لینک مستقیم


دانلود: جزوه جمع بندی سال دوم دبیرستان

دانلود :لینک مستقیم

دانلود: جزوه جمع بندی سال سوم دبیرستان

دانلود :لینک مستقیم

دانلود: جزوه پیام ها و نکته های آیات دین و زندگی سال سوم دبیرستان

دانلود :لینک مستقیم

منبع :سایت کنکور و http://www.ekonkur.blogfa.com


موضوعات مرتبط: دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم
[ پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 22:11 ] [ گروه دین وزندگی ]

 

كتاب دين و زندگي 1 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 2 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 3 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 4 ( نسخه pdf )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پيام آيات ديني 1 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 1 ( نسخه pdf )

پيام آيات ديني 2 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 2 ( نسخه pdf )

پيان آيات ديني 3 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 3 ( نسخه pdf ) 

پيام آيات ديني 4 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 4 ( نسخه pdf )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه pdf )

ترجمه منظوم آيات ديني 3 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آيات ديني 3 ( نسخه pdf ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه word )

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه pdf )

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه word )

انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf )


پرسشهاي امتحان نهايي دين و زندگي 3 به همراه پاسخ  آنها در حال آماده شدن است .

از اين مجموعه تا تاريخ 27 / 8 / 1392 جمعاً 3163 مورد دانلود شده است .

http://www.din-zendegi.blogfa.com


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، پیام آیات دین وزندگی دوم
[ دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 21:48 ] [ گروه دین وزندگی ]

كتاب دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf )


سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه word )

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه pdf )

ترجمه منظوم ديني 3 ( نسخه word )

ترجمه منظوم ديني 3 ( نسخه pdf )


پيام آيات ديني 1 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 1 ( نسخه pdf )

پيام آيات ديني 2 ( نسخه word )

 پيام آيات ديني2 ( نسخه pdf )

پيام آيات ديني 3 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 3 ( نسخه Pdf )ترجمه منظوم آيات ديني2 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه pdf )


 پيام آيات ديني 4 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 4 ( نسخه pdf )http://www.din-zendegi.blogfa.com

نمونه سوال ديني4
  فایل ضمیمه

سؤالات درس به درس دینی3  فایل ضمیمه

نمونه سوال ديني 2  فایل ضمیمه

نمونه سوال ديني1  فایل ضمیمه

بودجه بندی  فایل ضمیمه

فصلنامه  فایل ضمیمه

دانلود كتابهاي مذهبيhttp://dinozendegi.medu.irموضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، پیام آیات دین وزندگی دوم
[ سه شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 15:32 ] [ گروه دین وزندگی ]

برنامه عملیاتی گروه معارف 92-91

بارم بندی درس دین و زندگی 1و2و3و4 (سال 92-91)-جدید 

بارم بندی درس دین و زندگی 1و2و3 (سال تحصیلی 92-91 ) 

بارم بندی درس دین و زندگی پیش دانشگاهی( سال 92-91 )

 

بارم بندی درس دین و زندگی 4

بارم بندی درس دین و زندگی 1و2و3

برنامه عملياتي گروه معارف
در سال 
90-91

 

برنامه عملياتي گروه معارف
در سال 90 - 89


نمونه سوالات دین و زندگی پایه سوم متوسطه
سئوالات پیش دانشگاهی (معارف)
سئوالات چهارگزینه ای دین وزندگی دوم تا درس دهم سئوالات چهار گزینه ای دین و زندگی سوم متوسطهسؤالات دين و زندگي دوم دبيرستاننمونه طرح درس دين و زندگي 1

سوالات دین و زندگی یک به صورت مفهومی طبقه بندی شده و استاندارد

 سوالات دین و زندگی یک به صورت مفهومی طبقه بندی شده و استاندارد

دریافت فایل


مونه سوال دین و زندگی 1و2 بر اساس بارم بندی سال تحصیلی 91خرداد

دریافت فایل


پاور پونت های اموزشی دین و زندگی سال سوم

درس اول (هدایت الهی)


درس دوم (هدایت مستمر)

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی(۲و۱) دین و زندگی

دوره‌ی پیش دانشگاهی روی عبارات معارف اسلامی راست کلیک کنید

 و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید.             

امتحان هماهنگ نیم سال اول معارف اسلامی(1)   انسانی نوبت صبح- دی87

امتحان هماهنگ نیم سال اول  معارف اسلامی(1)   انسانی نوبت بعد از ظهر - دی87

امتحان هماهنگ نیم سال اول  معارف اسلامی(1)   تجربی وهنر نوبت صبح- دی87

امتحان هماهنگ نیم سال اول  معارف اسلامی(۱)    ریاضی نوبت صبح- دی87

امتحان هماهنگ نیم سال اول  معارف اسلامی(۱)   ریاضی نوبت بعدازظهر- دی87

امتحان هماهنگ نیم سال دوم  معارف اسلامی(2)   انسانی نوبت صبح- اردیبهشت۸۷

امتحان هماهنگ نیم سال دوم  معارف اسلامی(۲)انسانی نوبت بعدازظهر- اردیبهشت۸۷

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی(۲)  ریاضی نوبت صبح- اردیبهشت۸۷

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی(۲)ریاضی نوبت بعداز ظهر - اردیبهشت۸۷

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی(2) تجربی نوبت صبح- اردیبهشت۸۷

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی(2) تجربی نوبت بعدازظهر- اردیبهشت۸۷

امتحان هماهنگ جبرانی اول معارف اسلامی(۱)  کلیه رشته ها - اسفند ماه 8۷

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی (2) کلیه رشته ها - اردیبهشت 89

امتحان هماهنگ جبرانی دوم  معارف اسلامی(۲) کلیه رشته ها - تیرماه 89

امتحان هماهنگ معارف اسلامی(2) کلیه رشته ها - شهریورماه 89

امتحان هماهنگ نیم سال اول معارف اسلامی (1)کلیه رشته ها -دی‌ماه ۸۹

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی (2) کلیه رشته ها - دی‌ماه ۸۹

امتحان هماهنگ جبرانی اول معارف اسلامی(1) کلیه رشته ها - اسفند ماه ۸۹

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی(۲) کلیه رشته ها- اردیبهشت ۹۰

            امتحان هماهنگ جبرانی دوم معارف اسلامی(۲) کلیه رشته ها -خرداد ۹۰            

     امتحان هماهنگ نیم سال اول معارف اسلامی(1) کلیه رشته ها-دی ماه 90    

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی(۲) کلیه رشته ها- خرداد۹۱

امتحان هماهنگ ترم دوم دین وزندگی (معارف اسلامی) کلیه رشته ها- خرداد۹۲


 

پیام آیات دین وزندگی(۱)

 

پیام آیات دین وزندگی(۲)

 

پیام آیات دین وزندگی(۳)

 

پیام آیات دین وزندگی(۴)

ترجمه منظوم آيات كتاب هاي دين و زندگي           
 
         

 

 

 
برای دیدن قسمت اول سوالات بیست دوره کنکور
 
دین وزندگی پیش دانشگاهی
 
روی ادامه مطلب کلیک نمایید.ادامه مطلب
 
برای دیدن قسمت دوم سوالات بیست دوره کنکور
 
دین وزندگی پیش دانشگاهی
 
روی ادامه مطلب کلیک نمایید.


ادامه مطلب
بانک سوالاتنمونه سوالات دین و زندگی پایه سوم متوسطه


ادامه مطلب


                 نمونه سوالات دین و زندگی پایه اول دبیرستان


ادامه مطلب


  نمونه سوالات دین و زندگی پایه دوم متوسطه


ادامه مطلب

  بانک سوالات درس دین وزندگی   پایه سوم متوسطه

 

 

 


ادامه مطلب

       

 

پیام آیات دین وزندگی(۱)

 سؤالات نهایی دین و زندگی (3)


به تفکیک دروس 

با سلام

چند پاورپوئنت آموزشی از دانش اموزان سر کار خانم تقیه:(درس دین و زندگی)

 

مجله آموزشی آمام زمان(عج)  

 (دانش اموزان دوم تجربی دبیرستان مطهره)

 

شیطان پرستی     

   (فاطمه زنده بودی سوم کامپیوتر هنرستان رازی)

 تصاویر زیباسازی نایت اسکین

این هم چند نمونه از  پاور پونتهای آموزشی دانش آموزان عزیزخودم:

  (هنرستان  دخترانه مرواريد دانش/)         

                          دین وزندگی اول (عزم واراده)

                        امام زمان درس دهم سال سوم

                      خورشید پنهان دین وزندگی سوم

خلاصه دین وزندگی دوم دبیرستان

با تشکر از  سر کار خانم علیزاده

پاورپونت نماز راهی برای رسیدن به خدا

کاری از خانم رضوان قطبی ( کلاس اول/خانم نجفي)


کتاب الکترونیک؛
خلاصه فصل ها، نکات مهم و تست های کنکور درس عمومی دین و زندگی را از این جزوه بخوانید.
به گزارش اورژانس IT باشگاه خبرنگاران، در ایام کوتاه باقی مانده تا کنکور کارشناسی سال 1392 ما به طور منظم نرم افزارهای آموزشی و جزوه های کامل دروس مختلف را برای دانلود به داوطلبان عزیز معرفی می کنیم.
جزوه ی پیشنهادی امروز اورژانس آی تی شامل خلاصه، نکات، تست های کنکوری، معنی و پیام آیات درس دین و زندگی سال های دوم، سوم و چهارم دبیرستان است.
شما همچنین می توانید جزوه های درخواستی خود را در قسمت نظرات وارد کنید تا اورژانس آی تی در اولین فرصت آنها را برای شما تهیه کرده و در سایت قرار دهد.

 

    ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، پیام آیات دین وزندگی دوم
[ یکشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 14:57 ] [ گروه دین وزندگی ]

اندیشه وتحقیق دین وزندگی۳ براساس آخرین تغییرات در سال ۹۰

در این جزوه که توسط جناب آقای کشاورز تهیه شده جواب اندیشه و تحقیق های دین و زندگی ۳ بر اساس آخرین تغییرات سال ۹۰ آورده شده است .

دانلود اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۳ با لینک مستقیم مجمع:

 

در ضمن این جزوه به صورت pdf می باشد و برای خواندن آن نیاز به نرم افزار adobe reader دارید که می توانید آنرا از لینک زیر به صورت مستقیم از سایت مجمع دانلود کنید .

دانلود نرم افزار Adobe reader


اندیشه وتحقیق دین وزندگی۲ براساس آخرین تغییرات در سال ۹۰

در این جزوه که توسط جناب آقای کشاورز تهیه شده جواب اندیشه و تحقیق های دین و زندگی ۲ بر اساس آخرین تغییرات سال ۹۰ آورده شده است .

دانلود اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۲ با لینک مستقیم مجمع:

موضوعات مرتبط: اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم
[ شنبه بیستم آبان ۱۳۹۱ ] [ 19:16 ] [ گروه دین وزندگی ]
[ پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 18:33 ] [ گروه دین وزندگی ]

دین وزندگی ۲ همراه با پاسخ تشریحی از درس ۹تا۱۶ -
دین وزندگی 2 همراه با پاسخ تشریحی از درس ۱تا۸ -
سؤالات نهایی دین و زندگی (3) به تفکیک دروس -
اندیشه وتحقیق وتمرینات دین وزندگی 3 دوره متوسطه -
پاسخ پیام آیات و بررسی و ارزیابی های دین و زندگی 3 -
اندیشه وتحقیق دین و زندگی 1 -

سئوالات امتحان نهايي سال‌هاي گذشته -

بارم بندي دروس ديني و قرآن -
بارم بندی جدید دین و زندگی پیش دانشگاهی -

بارم بندي دروس دين و زندگی (1-2-3) -
روش نگارش و تنظيم طرح درس روزانه -
هدف های کلی دروس دین و زندگی 1و2 و3 -
اصول و ضوابط طراحی سوالات امتحانی -

راز علمي سجده كردن -

80 نکته مهم در تدریس موفق معلمان و مربیان مدارس -

پرسش و پاسخ های مهم ( تمثیلات ) حجه الاسلام قرائتی -

 

آیه های قرآن در رویدادهای زندگی -

آدرس دانلود کتب شهید مطهری -

قرآن من شرمنده ام -

چرا ما امام زمان را نمی بینیم؟ -

انقلاب اسلامی ایران مقدمه ظهور امام زمان(عج) -

شیوه برخورد امام زمان(عج)با گناهکاران در زمان ظهور چگونه است؟ -

چرا امام زمان ظهور نمی کند و این قدر تاخیر دارد ؟ -

ماجرای هارون الرشید و بهلول -

ماهیت جن -

شناخت کلی از جایگاه شیعه -

تحولات شیعه در دوران حاکمیت بنی مروان و بنی عباس -

معاد حیوانات ، گیاهان ، نباتات و جمادات -

پرسش و پاسخ از مرگ و آخرت (۱) پاسخ دهنده : حجه الاسلام عالی -

پرسش و پاسخ از مرگ و آخرت (2) پاسخ دهنده : حجه الاسلام عالی -

پرسش و پاسخ از مرگ و آخرت (3) پاسخ دهنده : حجه الاسلام عالی -

تشخیص و تطبیق نشانه‌های ظهور -

پیشنهاد هایی برای تدریس دین و زندگی 1 -

قضاوت جالب حضرت علی درباره اختلاف زن و مرد در آفرینش -

بحث كوتاهي در باره ي حضرت اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب(ع) -

خطبه امام حسین -

امام مهدی (عج) و گریه بر امام حسین(ع) -

عاشورا و انتظار -

تحليل جنبه هاي مختلف حادثه كربلا -

دلايل قيام امام حسين (ع) -

آسيب هاي جامعه ي اسلامي بعد از وفات پيامبر (ص) -

هدف آفرينش انسان از ديدگاه قرآن

عوامل انحراف نوجوانان وجوانان -

سرنوشت قوم نوح و عاد از اقوام عذاب شده در قرآن -

عدالت و جهاد اقتصادی در جامعه مهدوی -

شیطان دشمن قسم خورده انسان را بیشتر بشناسیم -

از چه زمانی باید تربیت فرزند را آغاز کرد؟ -

مراحل خلقت جسمانی انسان از منظر قرآن -

روابط معلم و دانش آموز -

ضرب المثل قرآنی -

بررسی پیرامون همسران پیامبر اکرم(ص)  

 

منبع: http://malek1349.blogfa.com/posts?p=2

 

 


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، پیام آیات دین وزندگی دوم
[ چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 16:40 ] [ گروه دین وزندگی ]
[ دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 21:46 ] [ گروه دین وزندگی ]

برای دریافت  سوالات امتحان  پایانی نوبت اول دی ماه 90 بر روی لینک مورد نظر کلیک فرمایید:

 امتحان دین و زندگی 2 پایانی نوبت اول دیبرستان شاهد دی ماه 90

  امتحان دین و زندگی 3 داخلی پایانی نوبت اول دبیرستان شاهد دی ماه 90

 امتحان فلسفه و منطق نوبت اول دی ماه 90دبیرستان 12بهمن

 امتحان دین و زندگی 1دی ماه 90دبیرستان شاهد

 امتحان دین وزندگی 2  پایانی نوبت اول دی ماه 90هنرستان

 امتحان فلسفه پیش دانشگاهی پایانی نوبت اول دی ماه 90 

 امتحان دین و زندگی (معارف) پیش دانشگاهی پایانی نوبت اول دی  ماه 90

 

http://darsi.persianblog.ir/

 

 

     دانلود مجموعه پرسش وپاسخ های اندشه و تحقیق

                        دین وزندگی دوم دبیرستان 

     دانلود مجموعه پرسش وپاسخ های  اندشه و تحقیق

                         دین وزندگی سوم دبیریستان

      برای دانلود  نمونه سوالات امتحان نهایی اینجا را کلیک کنید.

             برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی

                     معارف اسلامی(۲و۱)   اينجا را کلیک کنید

                                                       آموزش عربي  

 

                                            راهنمای کتاب منطق تالیف جدید

 

نقد وبرسي فلسفه پيش دانشگاهي

   اصطلاحات کتاب فلسفه پیش دانشگاهی جهت استفاده دبیران

                                                 فلسفه ومنطق

                         اصطلاحات فلسفه پیش دانشگاهی          

انلود تلاوت آیات دین وزندگی سال سوم چاپ جدید

   آیات درس اول                                                     آیات درس نهم

   ایات درس دوم                                     

   آیات درس سوم                                                       آیات درس دهم

   آیات درس چهارم                                                         آیات درس یازدهم

   آیات درس پنجم                                                          آیات درس دوازدهم

   آیات درس ششم                                                       آیات درس سیزدهم

     آیات درس هفتم                                                        آیات درس چهاردهم

آیات درس هشتم                                                      آیات درس پانزدهم

                                      ایات درس شانزدهم

 

و همچنین اصلاحیه ایات دینی وزندگی سوم

                           اصلاحیه آیات دینی و زندگی سوم         

رای دانلود راهنمای دین وزندگی سوم درس ششم (جایگاه تشیع)                                 اینجا        

 

                     و برای نمونه سوالات درس ششم  

                         اینجا را کلیک کنید  

 


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، فلسفه، منطق
[ جمعه هفتم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 15:16 ] [ گروه دین وزندگی ]

اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۳ بر اساس آخرین تغییرات سال۱۳۹۰

دانلود با لینک مستقیم مجمع

 

اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۲ بر اساس آخرین تغییرات سال۱۳۹۰

دانلود با لینک مستقیم مجمع

این جزوه با فرمت PDF می باشد و برای باز کردن آن نیاز به نرم افزار Adobe Reader دارید


موضوعات مرتبط: اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم
[ چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ ] [ 16:38 ] [ گروه دین وزندگی ]

برای دریافت پاسخ اندیشه و تحقیق دین و زندگی 2وهمچنین دینی3به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

جزوه با تلاش و زحمت آقای کشاورز تهیه شده و درقالب pdfاست وبرای استفاده باید آنرا دانلود نمایید:از اینجا وارد شوید.

http://downloadkitab.blogsky.com/

 

اندیشه و تحقیق دین وزندگی ۲ بر اساس آخرین تغییرات سال۱۳۹۰

 

این جزوه توسط جناب آقای کشاورز مسئول محترم مجمع تهیه شده و قابل استفاده برایدانش آموزان سال دوم و پشت کنکوی ها می باشد .

….

این جزوه با فرمت PDF می باشد و برای باز کردن آن نیاز به نرم افزار Adobe Reader دارید .

دانلود با لینک مستقیم مجمع

http://www.majma14.com

 


موضوعات مرتبط: اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم
[ چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ ] [ 16:29 ] [ گروه دین وزندگی ]

 

پاسخ به سوالات اندیشه وتحقیق کتاب دین وزندگی

پاسخ به سوالات اندیشه وتحقیق سال اول متوسطه :

درس اول  اندیشه وتحقیق ندارد .

درس دوم اندیشه وتحقیق ندارد .

اندیشه و تحقیق :درس سوم ص33

1-پیام های اصلی درس را در چند بند به ترتیب بنویسید ؟

- موجودات عالم در مسیررهائی از نقص بسوی کمال در حرکتند .

- منظور از رسیدن به کمال عبارتست از شکوفائی استعدادها .

- انسان موجود جویای کمال است .

- لحظهء زیبا برای انسان لحظه ای است که انسان به کمالی برسد .

- گیاهان و حیوانات استعدادهای محدود دارند .

- یکی از استعدادهای انسان بی نهایت طلبی اوست .

- بی نهایت ( کمال مطلق) کسی جز خدا نیست .

- انسان با تفکر و انتخاب خود راه کمال را می پیماید .

 

2-تنوع و گستردگی استعدادها مفید است یا مضر ؟ چرا ؟

اصل تنوع مفید است زیرا نشانه گستردگی وجود انسان است و آدمی می تواند به همه ی این کمال ها برسد ، اما برای کسی که آگاهانه به سراغ این استعدادها نمی رود می تواند مضر باشد . و زیبایی وجود انسان به شکوفائی همۀ استعدادهای او بستگی دارد.

3- چگونه می توان هدف زندگی را از امور اخروی قرار داد ، ولی در دنیا زندگی کرد وبرای پیشرفت زندگی مادی ورسیدن به رفاه وآسایش کوشش نمود ؟

اگر کسی به هدف های اخروی باور قلبی داشته باشد ومتناسب با آن هدف ها تلاش کند وتلاش او برای آخرت همراه با تلاش برای زندگی خوب در دنیا باشد وعلاقه ی او به اهداف دنیوی نباید به گونه ای باشد که مانع حرکت به هدف های اخروی شود ، دراین صورت می تواند زندگی دنیا خوب وشیرین داشته باشد .

4- چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟

چون فعالیت های انسان بر اساس عقل و انتخاب است وقدرت تفکر واختیار دارد.،بنابراین مسئول سرنوشت خویش می باشد .

5-   به نظر شما انسان سعادتمند کیست ؟

کسی که توانسته باشد هدف زندگی را به درستی انتخاب کرده باشد وراه رفتن به سوی آن را پیش گرفته باشد ، همه ی استعدادهایش را بطور متعادل شکوفا کند . انسانی که همهء استعدادهای او بطور متوازن رشد کرده و به کمال رسیده خوشبخت است .

اندیشه و تحقیق :درس چهارم ص 42

1-پیام های اصلی را به ترتیب در جدول زیر تنظیم نمایید

شماره

پیام های اصلی

1.

هدف های جامع به گونه ای هستند که رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر است .

2.

هر چه هدف ما جامع تر باشد وجود ما پربارتر و زیباتر رشد خواهد کرد .

3.

خداوند مبدأ همه خوبی هاست زیرا هر خوبی که در این جهان باشد از اوست .

4.

انسان در ذات و سرشت خود به دنبال مبدأ خوبی ها و کمال ها است و تا به آن نرسد آرامش نخواهد یافت .

5.

مبدأ همه ی کمال ها و خوبی ها خداست و بنابراین انسان موجود خداجوست .

6.

تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم بلند همتان کوشاست .

2- بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ چرا ؟

بزرگی انسانها به هدف ها و دل بستگی های آنها بستگی دارد . انسانهای بزرگ مقاصد بزرگ دارند . زیرا آنا با اندیشه خود دریافته اند که امور دنیایی چون زود گذر و فانی هستند قابل دل بستن نیستند بنابراین بدنبال هدف باقی و ابدی که منشأ همه کمال ها و زیبایی هاست رفته اند .

3- عبارت های زیر را تکمیل کنید.

الف ) اگر دل بستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را از امور برتر قرار دهم . درخت وجود من پربارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهد کرد .

ب) برترین محبوب ذات مقدس خداوند است زیرا او مبدأ هستی ئ سرچشمه ی همه ی خوبی هاست .

4-چه ارتباطی کیان درس اول و درس چهارم برقرار است ؟

در درس اول در مورد حضرت ابراهیم (ع) دیدم که او از معبودی که غروب و افول می کند بیزاری می جوید و رو به سوی خالق آسمانها و زمین می آورد . در درس چهارم همین مطلب تحلیل شده است . انسان ذاتاموجود کمال جوست و تا به کمال مطلق نرسد آرام نمی گیرد و خداوند مبدأ و سرچشمه ی همه ی خوبی هاست چون آن ها را خلق کرده است . پس مقصود و مطلوب انسان خداست .

 

اندیشه و تحقیق :درس پنجم ص53

1-اسماء و صفات خدا را که در سوره دی توحید ، سوره ی حمد ،آیات 255 و 256 سوره ی بقره وآیه ی چهارم سوره ی آل عمران آمده است در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .

ردیف

سوره

اسم وصفت

1

توحید

الله احد الصمد

2

حمد

الله رب رحمن رحیم مالک

3

255 بقره

الله الحی القیوم العلی العظیم -

4

256 بقره

الله سمیع علیم

5

4 آل عمران

الله عزیز ذوانتقام

 

4- در جدول زیر در یک طرف آیاتی از قرآن کریم و در طرف دیگر عبارت هایی از درس نوشنه شده است مشخص کنید که مضمون هر عبارت با کدام آیه مناسبت دارد ؟

1. وخلق کل شی فقدره تقدیرا

چگونه از تو غافل باشم ؟ وقتی که با منی           4

2. ایاک نستعین

به درگاه چه کسی جز تو پناه برم ؟                  3

3. قل اعوذبرب الفلق

از چه کسی جز تو مدد طلبم ؟                        2

4. نحن اقرب الیه من حبل الورید

بی تو هیچ اند فقیرند بی تو بانیستی قرینند          6

5. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین

حیات طیبه ای به ما کرامت فرما که با یاد تو و به سوی تو زندگی کنیم                                  5

6. کل من علیها  فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

اندازه ها را تو مقدر داشته ای و بهره ی هر موجودی را تو معین کرده ای                       1

 

اندیشه و تحقیق :درس ششم ص63

الف)

1-ملاک و معیار توصیف خداوند به بعضی از صفات چیست ؟

هر صفتی که نشانه کمال به خوبی باشد می توانیم خداوند را به آن توصیف کنیم مانند علم و قدرت زیرا هر کمالی که در عالم باشد منبع و مبدأ آن خداست .

2-چرا نمی توانیم بعضی از صفات را به خدا نسبت دهیم ؟

صفاتی که نشانه نقص و نیاز باشد نمی توانیم بخدا نسبت دهیم چون خداوند آنها را ندارد مانند جهل ، زیرا جهل یعنی نداشتن علم و حال آنکه خدا عالم مطلق است .

3-چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد ؟

در انسان دوگونه صفت است برخی نشانه کمال و نیکویی هستند و برخی حکایت از نقص و کمبود می کنند . خداوند آن دسته از صفات انسان را که نشانه نقص و کمبود است را ندارد تنها صفات کمالی انسان را آن هم در حد کمال و اعلاء داراست .

ب )چهار جمله به صورت مناجات بنویسید که در آن خداوند حمد شده باشد چهار جمله هم به صورت تسبیح بنویسید که بیانگر تنزیه خدا باشد .

1-حمد : خدایا تو مهربانی ، رحمتت همه را فرا گرفته است .

2-حمد : خدایا تو بر پنهان و آشکار علم داری .

3-حمد : خدایا تو با قدرت بی انتهایت آسمانها را برافراشتی .

4-حمد : خدایا تو با لطف گسترده ات همه موجودات را به کمال شایسته خود می رسانی .

1-تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات از خود استقلالی ندارند تو قائم بخود و برپادارنده دیگرانی .

2-تسبیح : پروردگار من اگر همه عاجز و ناتوانند تو قدرتمند و توانا هستی .

3-تسبیح : پروردگار من اگر همه زوال پذیر و فانی اند تو باقی و ابدی هستی .

4-تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات روزی خور خوان نعمت تو هستند تو روزی بخش دیگران هستی

 

اندیشه و تحقیق: درس هفتم ص72

الف)

1- چگونه ایمان میان شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟

برای اینکه شناخت از یک کار خوب به عمل منجر شود باید از مرحله عقل و ذهن عبور کند و به قلب برسد به گونه ای که قلب آن را باور کند قلب مرکز محبت و شوق است وقتی حقیقتی را باور کرد بدان حقیقت شوق پیدا می کند و همت انسان را به سوی آن بر می انگیزد و بدنبالش به آن عمل اقدام می کند .

 2-بعد ازاین که زیان یک کار را فهمیدیم  قلب ما چه نقشی در ترک آن دارد ؟ مثال بزنید .

باید این شناخت به قلب برسد بطوری که قلب زیان آن را باور کند و بدنبالش نفرت به آن کار در آن ابه آن کار در آن ایجاد شود و بدینوسیله تصمیم بر ترک آن بگیرد . به عنوان مثال شناخت زیان سیگار به تنهایی برای ترک آن کافی نیست زیرا بسیاری از افار که زیان آن را می دانند باز آنرا استعمال می کنند بلکه باید این شناخت به یک باور قلبی تبدیل شود که سیگار زیان دارد آنگاه نسبت به آن نفرت ایجاد شود و بعد عزم بر ترک در انسان ایجاد شود .

ب – استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب انسان و ایمان تفاوت های علم و ایمان را بیان کرده است براساس آن کتاب ،تفاوت های گفته شده را در مقابل یکدیگر در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .

 

 

علم

ایمان

توانستن

عشق و امید و گرمی بخشیدن

مقصد دادن

جهت د ادن

الهام بخشیدن که چه باید کرد

انقلاب درون

روان را روان آدمیت ساختن

ساختن انسان

زبایی روح

دادن امنیت درونی

 

خوب خواستن

روشنایی و توانایی بخشیدن

ابزار ساختن

سرعت بخشیدن

نمایاندن آنچه هست

انقلاب بردن

جهان را جهان آدمی کردن

ساختن طبیعت

زیبایی عقل

دادن امنیت بیرونی

 

 

اندیشه و تحقیق : درس هشتم ص86

1-چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگسالی است ؟

زیرا در سنین بزرگسالی ریشه های اخلاق فاسد در انسان زیادتر می شود و جهاد مشکل تر است ولی در سن جوانی و نوجوانی بواسطه پاکی خود به ملکوت نزدیک تر است و بنابراین تلاش برای اصلاح و خودسازی آسانتر است .

2-به نظر شما مهم ترین نکته در توصیه امام خمینی «ره» به جوانان چیست ؟ چرا ؟

مهم ترین توصیه امام به جوانان این است که : « نگذارید در اصلاح حال خودتان زمان جوانی به زمان پیری بیفتد » زیرا تا قوای جوانی هست تا روح لطیف جوانی هست تا ریشه های فساد در اوو کم است می تواند خودش را اصلاح کند .

3-به نظر شما مهم ترین عامل در تقویت ایمان کدام است ؟ چرا ؟

انجام نیکی ها ، زیرا هر عمل نیک دل را نورانی تر می کند و دل پاک و نورانی به ملکوت خدا نزدیک تر است .

4-به نظر شما چه عاملی در تضعیف ایمان بیشتر موثر است ؟ چرا ؟

انجام گناه مهم ترین عامل تضعیف ایمان است . هر گناه چون غباری صفحه دل را می پوشاند و به اندازه خود مانع رسیدن نور در حقیقت می گردد .

5-چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا کرد ؟

توجه دائمی به خدا و رعایت پاکی چشم و زبان و فکر و خیال و قلب و ...

 

اندیشه و تحقیق :درس نهم ص 98

الف)

1-عزم چه رابطه ای با اختیار دارد ؟

انسان با عزم و اراده ی خود آن چه را در اختیار و انتخاب کرده است عملی می سازد . به همین جهت عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی اختیار است .

2-چرا انسان های با اراده و مصمم را دوست داریم و از انسان های بی اراده خوشمان نمی آید ؟

انسان هر صفتی را که نشانه کمال باشد دوست دارد . انسانهای با اراده و مصمم دارای کمالاتی از قبیل ثبات قدم و اعتماد به نفس و صبر و ... هستند از این جهت دوست داشتنی هستند ولی انسانهای بی اراده از این کمالات برخوردار نیستند و ناقصند بنابراین دوست داشتنی نیستند .

ب)

در آیات مبارکه 130 طه ، 17 لقمان ، 60 و 61یس تدبر نموده و بیان کنید هر آیه ناظر کدام یک از مراحل یه گانه عهد است ؟

آیه 130 طه : پس در برابر آنچه می گویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور ...

آیه 17 لقمان : پسرم نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است .

جواب : مرحله اول

آیه 60 -61 یس : آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است !؟ و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است .

جواب : مرحله اول

 

اندیشه و تحقیق :درس دهم ص107

1-آیاعلاوه بر عوامل ذکر شده در کتاب عامل یا عوامل دیگری برای تقویت عزم می شناسید ؟ آنها را بیان کنید .

توجه به این مطلب که ما موجودی ابدی هستیم و ما با اعمال نیک خود داریم ابد خود را می سازیم .

توجه به این مطلب که مصایب و مشکلات دنیا زوال پذیر و فانی است و پاداش نیکو در انتظار صابران است

توجه به عزمت(لقاء الله) عزم انسان را جزم می کند .

2-به نظر شما چه عاملی ممکن است تصمیم های زیر را تهدید کند ؟ هر یک را جداگانه بنویسید .

الف ) خواندن نماز های روزانه در اول وقت

ب( مطالعه کتاب های مفید در هرهفته به میزان ساعت

ج ( کمک به نیازمندان از طریق همکاری باموسسات خیریه

الف( بی توجهی به فضیلت نماز اول وقت ، سرگرمی و بازی های بازدارنده ، کاهلی .

ب ( اشتغالات وقت گیر مانند نگاه به فیلم ها ، تنبلی ، عدم عادت به مطالعه .

ج ( صفت رذیله بخل ، قساوت قلب و ترساندن شیطان انسان را از فقر

 

3-چرا امام صادق(ع) می فرماید : « سزاوار است کسی که همت بر کار خیری کرده و در عمل به آن تسریع کند و آن رابه تأخیر نیندازد ؟ »

زیرا شیطان منتظر همین تأخیرها ست تا در این فاصله زمانی انسان را وسوسه کند و به تنبلی کشاند .

 

 

اندیشه و تحقیق : درس یازدهم ص 119

1-چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تراست ؟

برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که برنامه ما به درستی شروع شده و اجرا می گردد باید با مراقبت تمام کارها را زیر نظر و توجه قرار دهیم . اگر از ابتدا بدون مراقبت انجام شود منجر به انحرافات بزرگ می گردد .

2- بعضی از افراد می گویند : ما اعمال و عباداتی را انجام می دهیم ولی تاثیر آن ها را در خود احساس نمی کنیم . فکر می کنید اشکال کار این افراد در کجاست ؟

باید توجه داشت که هر عمل سه جنبه دارد : 1. اصل عمل 2. کیفیت عمل 3. نیت شخص عامل . گاهی اصل عمل درست انجام شده است اما به کیفیت و نیت عمل توجه نشده است لذا اثر مطلوب را در خود نمی بیند .

3- چه رابطه ای میان مراقبت و محاسبه برقرار است ؟ آیا به یکدیگر وابسته اند ؟

کسی که بخواهد خود را اصلاح کند هر دو را باید رعایت کند ابتدا مراقبت می کند اعمالش مورد رضایت خدا باشد و بعد در آخر روز خود را محاسبه مب کند که آیا به وظیفه عمل کرد یا نه . پس در واقع محاسبه ، آن مراقبت را تکمیل می کند .

4-چرا باید از نیت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم ؟ آیا این موضوع با این سخن پیامبر (ص(  ارتباط دارد که می فرمایند «انما الاعمال بالنیات » ؟

تاثیر یک عمل در تکامل معنوی انسان وابسته به قصد و نیت عمل کننده است . باید از نیت خود در اعمال مراقبت نماییم و نگذاریم کارهای بلند و متعالی آلوده به هدف های پست گردد . بله ، زیرا نیت هر عملی باطن آن عمل است و باطن بسیار مهم تر از ظاهر است . باطن عمل است که برای ما می ماند و در روح مانقش می بندد . از این جهت پیامبر اکرم)ص ( فرمود : ارزش اعمال انسان به نیات آنها بستگی دارد .

 .

5- آسان گرفتن و گذشت چه موقع پسندیده است و در چه صورتی ناپسند است ؟

آسان گیری و گذشت نسبت به خطاهای دیگران پسندیده است و نشانه کرامت و بزرگواری است اما آسان گیری نسبت به اشتباهات خود ، نشانه حقارت و زبونی در مقابل گناه است .

 

 

اندیشه و تحقیق :درس دوازدهم ص 137

1- چرا در میان موجودات فقط انسان است که ممکن است زمان هرز رفته و تلف شده داشته باشد ؟

موجودات دیگر با هدایت غریزی به سوی رفع نیاز خود حرکت می کنند اما انسان باید با فکر و انتخاب خود به رفع نیازهای خود بکوشد که گاهی عواملی مانع می شود و بنابراین امکان دارد عمر تلف شده داشته باشد .

2- مقصوداز این که رسول خدا ( ص) برای مسلمانان اسوه است چیست ؟

یعنی از آنان پیروی کنیم و در این راه هر چه موفق تر باشیم به آن ها نزدیک تر شده و از نور وجودشان بیشتر بهره مند می شویم.

3- داشتن برنامه ونقشه برای زندگی چه فوایدی دارد ؟

انسان در انتخاب مسیرچون از طرح والگو استفاده می کند  گمراه نمی شود . زمان را ازدست نمی دهد . از هدف دور نمی شود و درسریعترین زمان ممکن به هدفش می رسد .

 

اندیشه و تحقیق :درس سیزدهم ص 149

1-توضیح المسائل)) یا ((رساله عملیه چیست و ما چه نیازی به آن داریم ؟

توضیح المسائل کتابی است که در آن فتاوی و نظرات مرجع تقلید جمع آوری شده است و چون در طول روز ممکن است سوالاتی برای ما پیش آید که جواب آنها را نمی دانیم و از طرفی دسترسی به مرجع تقلید نیز مشکل است پس ضروری است که توضیح المسائل در دسترس باشد .

2- وضوی جبیره در چه مواردی و چگونه انجام می گیرد ؟

اگر جایی از محل وضو زخم باشد و روی آن بسته باشد و امکان بر داشتن آن در هنگام وضو نباشد باید با دست تر به هنگام وضو روی آن چسب یا باند کشید .

3- عوامل مختلفی در علاقه ما به نماز و نیایش در مقابل پروردگار دخالت دارند.آن عوامل را مشخص کنید و درباره هر یک توضیح دهید .

1 -از نظر قرآن عالم وجود یکسره درحال تسبیح و نماز پروردگار است نماز خواندن انسان هماهنگی با همه هستی است . دانستن این مطلب شوق انسان را به نماز زیاد می کند .

2-وجود ما و استعداد های ما ، نعمتهایی است که خدا بما داده است و تماز تشکر از خدا در مقابل این نعمت هاست توجه به این مطلب در علاقه انسان به نماز موثر است .

3- یکی از فواید بزرگ نماز این است که انسان را از زشتی ها باز می دارد اگر زندگی مجرمین و جنایتکاران را بررسی کنیم خواهیم دید که اهل نماز نبوده اند . توجه به این اثر نیز در علاقه ما به نماز موثر است .

4-اگر انسان شیرینی و لذت مناجات با خدا را بچشد به نماز علاقه مند می شود درک این شیرینی به واسطه حضور قلب در نماز است . عوامل حضور قلب عبارتند از : خواندن نماز دز اول وقت ، شرکت در مسجد و جماعت ، پرهیز از خواندن در جاهای شلوغ و نامناسب ، توجه به اذکار و عبارات نماز .

 

در س چهاردهم  اندیشه وتحقیق  ندارد

 

درس پانزدهم ص 167

اندیشه و تحقیق :

آیا شناخت خانواده دوست تاثیری در انتخاب او دارد ؟ چرا ؟

آری معمولا تربیت خانوادگی در شخصیت انسان موثر است و افراد پاک و لایق در خانواده های پاک تربیت می شوند . لذا شناخت خانواده دوست برای انتخاب او مفید است .

 

اندیشه وتحقیق درس شانزدهم ص179

1- پیام های اصلی این درس را ذکر کنید .

 

 

2- یک انسان اهل کار وتلاش از نظر شخصیتی چه تفاوتی با انسان کم تحرک وبیکاره دارد ؟

 

3- چرا امام صادق (ع ) به کسی که تقاضا کرد به جای ایشان کار کند ، فرمود دوست دارم خودم برای کسب روزی رنج بکشم و آفتاب بخورم ؟

 

 

                     *******************************************************


موضوعات مرتبط: اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم
[ چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ ] [ 16:25 ] [ گروه دین وزندگی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
موضوعات وب
امکانات وب